PROJEKT NESTRAŤ PRÁCU - vzdelávaj sa

Zdá sa ti to zložité, nevadí zavolaj medzi 9.00 - 16.00 tel.: 0940 210 640 všetko ti vysvetlíme.

Ako získať preukaz SBS – ZADARMO

CIEĽ NÁRODNÉHO PROJEKTU

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ?

Cieľovou skupinou sú záujemcovia o zamestnanie (ďalej len „ZoZ“) v zmysle § 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), ktorí sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“). ZoZ = občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzačom o zamestnanie (ďalej len „UoZ“)

NA AKÉ ÚZEMIE SA PROJEKT VZ´TAHUJE?

Oprávneným územím je územie Slovenskej republiky. Oprávnenosť územia sa vzťahuje na trvalý pobyt ZoZ a tiež na miesto realizácie vzdelávania.

AKÉ VZDELÁVANIE (kurzy) SÚ PODPOROVANÉ?

Podporované vzdelávanie na účel tohto projektu je vzdelávanie zamerané na individuálne potreby, možnosti a schopnosti ZoZ s ohľadom na požiadavky trhu práce, s prihliadnutím na potrebné zručnosti najmä v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie
a automatizácie a zeleného hospodárstva. Nie je vylúčené podporiť aj vzdelávanie v inej oblasti, pokiaľ bude zamerané na získanie zručností v súlade s individuálnymi potrebami ZoZ a v súlade s potrebami trhu práce.

Vzdelávanie môže byť profesijne orientované alebo orientované na prenositeľné kompetencie.

V rámci tohto projektu sa nepodporuje vzdelávanie zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
Požadované vzdelávanie musí spĺňať podmienky stanovené na preukázanie:
súladu s individuálnymi potrebami ZoZ
a
súladu s potrebami trhu práce

DO KEDY JE MOŽNÉ KURZ VYKONAŤ?

S ohľadom na ukončenie národného projetu môže byť podporené len také vzdelávanie, pri
ktorom je predpokladaný dátum ukončenia vzdelávania najneskôr 16.10.2023

PODMIENKY ÚČASTI A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE<br />

Pri výbere požadovaného vzdelávania je nevyhnutné zohľadniť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť výdavkov na vzdelávanie.

Vzdelávanie môže absolvovať len ZoZ s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a iba v prípade, ak miesto realizácie vzdelávania bude taktiež na území Slovenskej republiky.

Vzdelávanie môže prebiehať len vo voľnom čase ZoZ.
Jeden ZoZ môže byť do tohto projektu zaradený iba jedenkrát.

Proces posudzovania a schvaľovania predložených žiadostí o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ prebieha do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na tento národný projekt.

AKO POSTUPOVAŤ?

ZoZ, ktorý má záujem o získanie príspevku na vzdelávanie v rámci tohto projektu, si z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem a zvolí si aj poskytovateľa vzdelávania (ďalej aj „poskytovateľ“), ktorý ho zrealizuje. V tomto prípade to bude akreditovaná osoba forsec.sk.

Úrad práce pre ZoZ vzdelávanie nevyhľadáva, ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom. V prípade záujmu zo strany ZoZ úrad práce poskytne ZoZ poradenskú podporu pri identifikácii vzdelávacej potreby ZoZ s ohľadom na potreby trhu práce.

PREDKLADANIE ŽIADOSTI

Na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ, musí byť žiadateľ, ktorý má záujem o vzdelávanie, evidovaný ako ZoZ. Žiadosť ZoZ o sprostredkovanie vhodného zamestnania, na základe ktorej bude žiadateľ zaradený do evidencie ZoZ, si môže podať na ktoromkoľvek úrade práce (aj na viacerých).

Následne môže ZoZ písomne požiadať úrad práce o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ (ďalej aj „žiadosť“ alebo „žiadosť o poskytnutie príspevku“). Bez ohľadu na to, na ktorom úrade práce si ZoZ podá žiadosť o sprostredkovanie vhodného zamestnania a žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ, žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ bude spracovávať vždy úrad práce, v ktorého územnom obvode má ZoZ trvalý pobyt. V prípade, ak si ZoZ podá žiadosť o poskytnutie príspevku na úrad práce, v ktorého územnom obvode nemá trvalý pobyt, úrad práce žiadosť odstúpi na spracovanie príslušnému úradu práce podľa miesta trvalého pobytu ZoZ, z tohto dôvodu odporúčame podať si žiadosť na úrad práce v mieste trvalého pobytu

POVINNÉ PRÍLOHY K 2. ČASTI ŽIADOSTI - pripraví školiac stredisko

Poskytovateľ je povinný k žiadosti priložiť:
akreditáciu/osvedčenie/oprávnenie/registráciu, resp. zdroj (napr. webstránku a link), na ktorom je možné tento doklad overiť

alebo

oprávnenie na vykonávanie vzdelávania dospelých, mimoškolskej vzdelávacej činnosti, obdobných služieb zahŕňajúcich vzdelávanie dospelých (ak je to relevantné), resp. zdroj (napr. webstránku a link), na ktorom je možné tento doklad overiť,

cenový prieskum

alebo

vyjadrenie k nezrealizovaniu cenového prieskumu na predpísanom formulári,

− profil absolventa vzdelávania.

POSUDZOVANIE ŽIADOSTI

Keďže na príspevok na vzdelávanie ZoZ (ďalej aj „príspevok“) nie je právny nárok, úrad práce každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie.

Splnenie podmienok na preukázanie súladu s individuálnymi potrebami ZoZ a súladu s potrebami trhu práce bude úrad práce vyhodnocovať najmä na základe:

zdôvodnenia žiadosti (vrátane podporného dokumentu, ak je to relevantné),

profilu absolventa vzdelávania, ktorý predloží poskytovateľ vzdelávania,

verejne dostupných informačných zdrojov.

V prípade potreby môže úrad práce vyzvať ZoZ na doplnenie informácií uvedených v žiadosti a jej zdôvodnení, resp. ho kvôli individuálnemu posúdeniu oprávnenosti požadovaného vzdelávania vyzvať na poradenský rozhovor.

Ak bude ZoZ žiadosť zamietnutá, nie je vylúčené, aby si podal novú žiadosť, za predpokladu, že sa medzičasom zmenili okolnosti, resp. že žiadosť bude obsahovať nové informácie, ktoré by mohli mať vplyv na jej schválenie

DOHODA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU NA VZDELÁVANIE

Ak úrad práce žiadosť schváli, uzatvorí so ZoZ dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie ZoZ (ďalej len „dohoda“). Bez uzatvorenia dohody nie je možné príspevok ZoZ poskytnúť. V dohode sú detailne špecifikované práva a povinnosti ZoZ a úradu práce pri poskytovaní príspevku.

Ako súčasť uzatvorenej dohody úrad práce vystaví vzdelávací poukaz Nestrať prácu – vzdelávaj sa, ktorý je ZoZ povinný predložiť poskytovateľovi vzdelávania najneskôr v deň začatia vzdelávania. V prípade, ak ho nepredloží, poskytovateľ je oprávnený si vzdelávací poukaz od ZoZ vyžiadať. Vzdelávací poukaz je potvrdenie pre poskytovateľa, že úrad práce po úspešnom ukončení vzdelávania poskytne ZoZ príspevok na vzdelávanie, ktoré zrealizuje poskytovateľ.

PREPLATENIE KURZU (vzdelávania)

Za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na vzdelávanie ZoZ v hodnote kurzovného. Príspevok môže byť uhradený maximálne vo výške uvedenej v dohode uzatvorenej so ZoZ, a to len v prípade úspešného ukončenia vzdelávania.

Na uhradenie príspevku je potrebné, aby bol ZoZ vedený v evidencii ZoZ v období od podania žiadosti o poskytnutie príspevku do ukončenia realizácie vzdelávania a súčasne nebol počas tohto obdobia zaevidovaný ako UoZ. Okrem toho je na uhradenie príspevku potrebné predložiť úradu opätovne vyhlásenie ZoZ o tom, či k dátumu podania žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie ZoZ prevádzkuje/neprevádzkuje alebo vykonáva/nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. ZoZ musí spĺňať podmienku § 70 ods. 7 písm. c) zákona o službách zamestnanosti o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o úhradu príspevku.

Úrad práce uhradí príspevok, po splnení všetkých podmienok stanovených v dohode, do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o úhradu príspevku. Príspevok bude uhradený poskytovateľovi v mene ZoZ, pre ktorého zrealizoval vzdelávanie, na základe uzatvorenej dohody a splnomocnenia, ktoré na tento účel ZoZ vystaví.