TEST SBS TYP S č. 5

Skúšobný test na skúšku odbornej spôsobilosti SBS typu S
5

Test typ S č. 5

Maximálny počet bodov, ktoré je možné dosiahnuť je 50, na hodnotenie „VYHOVEL“ potrebuje skúšaná osoba dosiahnuť najmenej 80% z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu, t.j. 40 bodov.

1 / 24

1. Podľa Ústavy SR cenzúra

2 / 24

2. Právo pokojne sa zhromažďovať sa Ústavou SR zaručuje. Zhromaždenie

3 / 24

3. Miesta so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú

4 / 24

4. Nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb v súvislosti so zdolávaním požiaru je povinný vykonať

5 / 24

5. Medzi zásady prvej pomoci nepatrí

6 / 24

6. Keď krváca väčšia tepna

7 / 24

7. Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života

8 / 24

8. Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia

9 / 24

9. Za porušenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je právnickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov

10 / 24

10. Konfrontácia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na

11 / 24

11. Obmedziť osobnú slobodu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pristihnutého pri páchaní trestného činu

12 / 24

12. O vine obžalovaného a treste za spáchaný trestný čin rozhodujú

13 / 24

13. Podľa zákona o Policajnom zbore preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

14 / 24

14. Policajt v službe je povinný vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je podozrenie z ich páchania. V čase mimo služby služobný zákrok

15 / 24

15. Vojenská polícia premávku motorových vozidiel súkromných bezpečnostných služieb na pozemných komunikáciách

16 / 24

16. Objasňovanie priestupkov obecná polícia

17 / 24

17. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

18 / 24

18. Iným technickým prostriedkom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

19 / 24

19. Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby sú na česť, vážnosť a dôstojnosť povinní dbať

20 / 24

20. Na výkone fyzickej ochrany sa môže po absolvovaní odbornej prípravy zúčastňovať aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, pričom

21 / 24

21. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti strelnú zbraň smie použiť

22 / 24

22. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami

23 / 24

23. Hodnostné označenie zhodné s hodnostným označením príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy,

24 / 24

24. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru vykonáva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vo svojej pôsobnosti

Vaše skóre je