TEST SBS TYP P

Cvičný test na skúšku odbornej spôsobilosti typu P
287

Test typ P č. 1

Maximálny počet bodov, ktoré je možné dosiahnuť je 50, na hodnotenie „VYHOVEL“ potrebuje skúšaná osoba dosiahnuť najmenej 90% z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu, t.j. 45 bodov.

1 / 36

1. Občana SR

2 / 36

2. Podľa Ústavy SR cenzúra

3 / 36

3. Kontrola inštalovaného prenosného hasiaceho prístroja

4 / 36

4. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, nesmie

5 / 36

5. Pri veľkej strate krvi

6 / 36

6. Ak bol úraz spôsobený elektrickým prúdom, v prvom rade treba

7 / 36

7. Tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu na správny orgán, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď, predloženie listiny alebo vykonanie ohliadky,

8 / 36

8. Ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak, za priestupok možno v blokovom konaní uložiť pokutu

9 / 36

9. Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby

10 / 36

10. Kriminalistika je samostatná veda, ktorá skúma

11 / 36

11. Trestného činu ublíženia na zdraví sa môže osoba dopustiť

12 / 36

12. Ten, kto obmedzil osobnú slobodu osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom,

13 / 36

13. Keď policajt vykonáva služobný zákrok, je povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú, použiť výzvu

14 / 36

14. Podľa zákona o Policajnom zbore preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

15 / 36

15. Vysvetlenie od osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania vojenský policajt

16 / 36

16. Obecnú políciu zriaďuje

17 / 36

17. Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života

18 / 36

18. Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú

19 / 36

19. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je v súvislosti s vykonávaním zásahu povinná ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej

20 / 36

20. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto

21 / 36

21. V prípade, že je u osoby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti požadovaná zdravotná spôsobilosť je táto osoba povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti

22 / 36

22. Prevádzkovateľ detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti môže informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba osobe,

23 / 36

23. Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby k žiadosti pripojí

24 / 36

24. Ak bolo pozastavené prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, v ich prevádzkovaní možno pokračovať

25 / 36

25. Najdlhšie na tri mesiace krajské riaditeľstvo Policajného zboru

26 / 36

26. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva ak prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou

27 / 36

27. Fyzická osoba, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva z dôvodov závažného porušovania povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti

28 / 36

28. Písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby

29 / 36

29. Na posúdenie bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je

30 / 36

30. Pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti vnútorný predpis upravujúci výkon fyzickej ochrany v objekte osobitnej dôležitosti, je povinný vypracovať

31 / 36

31. Na prevádzkovanie vlastnej ochrany krajské riaditeľstvo Policajného zboru udelí licenciu právnickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a

32 / 36

32. V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany právnická osoba neuvedie

33 / 36

33. Platnosť akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

34 / 36

34. O priebehu odbornej prípravy akreditovaná osoba

35 / 36

35. Pri výkone štátneho dozoru podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, popri kontrolóroch štátneho dozoru

36 / 36

36. Pri výkone kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti kontrolór krajského riaditeľstva Policajného zboru podozrenie z trestnej činnosti

Vaše skóre je