Site icon Testy SBS

Cvičný test typu P

TEST SBS TYP P

Cvičný test na skúšku odbornej spôsobilosti typu S

Test typ P č. 2

Počkajte, kým sa aktivita načíta. br>Ak sa táto aktivita nenačíta, skúste obnoviť prehliadač. Tiež táto stránka vyžaduje javascript. Navštívte prosím prehliadač s povoleným javascriptom.
Ak sa nahrávanie nepodarí, kliknite tu a skúste to znova
Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu P je potrebné získať najmenej 90 % bodov z najvyššieho počtu bodov (45 bodov). Správne odpovede a výsledok Vám budú zobrazené na konci testu po označení všetkých odpovedí.
Štart
Práve ste ukončili Test typ P č. 2. Odpovedali ste správne na %%SCORE%% otázok z %%TOTAL%%. Percentuálne hodnotenie správnych odpovedí %%PERCENTAGE%%. Vaše hodnotenie  %%RATING%%
Vaše odpovede sú uvedené nižšie.
Otázka 1
Podľa Ústavy SR sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Základné práva a slobody sú
A
neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné,
B
nescudziteľné, premlčateľné, zrušiteľné a nezlučiteľné,
C
nepremlčateľné, nezrušiteľné, odňateľné a scudziteľné.
Otázka 2
Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje náležitosti
A
ako súčasť štátnej správy,
B
ako súčasť štátnej moci,
C
samy.
Otázka 3
Prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ
A
vymení za akcieschopný hasiaci prístroj najneskôr do 30 dní,
B
bezodkladne vymení za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou,
C
môže vymeniť za akcieneschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou.
Otázka 4
Na hasenie riadiacich centier, strojových zariadení a výpočtových stredísk sú najvhodnejšie
A
halónové hasiace zariadenia,
B
práškové hasiace zariadenia,
C
vodné hasiace zariadenia.
Otázka 5
Pulz sa zisťuje
A
na krku, kde je najväčšia tepna, alebo na vnútornej strane zápästia z palcovej strany,
B
na krku alebo na vonkajšej strane chodidla, kde je najväčšia citlivosť na tele,
C
na krku alebo v podkolení, kde je najjemnejšia pokožka.
Otázka 6
Keď sa poskytuje umelé dýchanie dospelej osobe treba
A
30- krát stlačiť hrudník a 2-krát vdýchnuť vzduch,
B
stlačiť hrudník 2-krát a 15-krát vdýchnuť vzduch,
C
2-krát vdýchnuť a 5x stlačiť hrudník.
Otázka 7
Správny orgán pred vydaním rozhodnutia je
A
oprávnený umožniť vyjadriť sa účastníkom konania, ak sa im ukladá pokuta alebo odníma preukaz odbornej spôsobilosti a má za to, že by toto vyjadrenie mohlo mať vplyv na správne konanie,
B
povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
C
povinný iba poučiť účastníka konania a zúčastnené osoby o možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia.
Otázka 8
Na zodpovednosť za priestupok
A
stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie,
B
stačí zavinenie úmyselné, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné zavinenie z nedbanlivosti,
C
sa zavinenie nevyžaduje.
Otázka 9
Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia
A
neprimeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom,
B
primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom,
C
primeraným spôsobom hroziaci záujem na útok chránený zákonom.
Otázka 10
Rekognícia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na tom, že
A
osoba zaisťuje stopy na mieste činu,
B
osoba chráni iné osoby, veci a zvieratá na mieste činu,
C
osoba znovu poznáva osoby, veci alebo zvieratá, ktoré predtým vnímala.
Otázka 11
Trestného činu ublíženia na zdraví sa môže osoba dopustiť
A
úmyselne alebo z nedbanlivosti,
B
iba úmyselne,
C
iba z nedbanlivosti.
Otázka 12
Osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať
A
osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
B
každý, kto pristihne osobu pri páchaní trestného činu,
C
orgán, ktorý ju nariadil, alebo na jeho príkaz policajt.
Otázka 13
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pri vstupe príslušníka Policajného zboru v služobnej rovnošate s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta do objektu, v ktorom je oprávnená vykonávať kontrolu,
A
nie je oprávnená vyžadovať preukázanie príslušnosti k Policajnému zboru služobným preukazom príslušníka Policajného zboru,
B
je oprávnená vyžadovať preukázanie príslušnosti k Policajnému zboru služobným preukazom príslušníka Policajného zboru,
C
je oprávnená vyžadovať preukázanie príslušnosti k Policajnému zboru služobným preukazom príslušníka Policajného zboru, ak tam príslušník Policajného zboru vstupuje za služobným účelom.
Otázka 14
Policajný zbor je podriadený
A
ministrovi vnútra Slovenskej republiky,
B
prezidentovi Policajného zboru,
C
vláde Slovenskej republiky.
Otázka 15
Prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby na požiadanie Vojenskej polície
A
sú oprávnení poskytovať podklady a informácie iba vo vojenských priestoroch alebo vo vojenských objektoch,
B
nie sú oprávnení poskytovať žiadne podklady ani informácie,
C
sú povinní poskytnúť požadované podklady a informácie poskytnúť, pokiaľ im v tom nebránia dôvody ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Otázka 16
Objasňovanie priestupkov obecná polícia
A
vykonáva, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon o priestupkoch,
B
vykonáva v takom rozsahu ako Policajný zbor,
C
vykonáva, ale iba priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Otázka 17
Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno len vtedy
A
ak s tým dotknutá osoba písomne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby,
B
ak s tým dotknutá osoba ústne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby,
C
ak s tým dotknutá osoba ústne súhlasí alebo ak to osobitný zákon povoľuje.
Otázka 18
Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť
A
len právnickou osobou,
B
len fyzickou osobou,
C
fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Otázka 19
Hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť aspoň
A
10 00,- eur,
B
2 500,- eur,
C
5 000,- eur.
Otázka 20
Prevádzkovateľa bezpečnostnej služby, ktorý je právnickou osobou, zaväzuje konanie osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutárneho orgánu
A
aj keď prekročili svojim konaním rozsah predmetu jeho podnikania,
B
aj keď prekročili svojim konaním pôsobnosť štatutárneho orgánu, ktorú tomuto orgánu zákon zveruje alebo zákon umožňuje zveriť,
C
aj keď prekročili svojim konaním rozsah predmetu jeho podnikania ako aj pôsobnosť štatutárneho orgánu, ktorú tomuto orgánu zákon zveruje alebo zákon umožňuje zveriť.
Otázka 21
Nepretržitý denný odpočinok medzi koncom jednej zmeny a začiatkom druhej zmeny musí byť
A
minimálne v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a možno ho skrátiť až na 8 hodín iba vo výnimočných prípadoch ustanovených Zákonníkom práce alebo po dohode so zamestnancom,
B
minimálne v trvaní 8 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a možno ho skrátiť na 12 hodín iba vo výnimočných prípadoch ustanovených Zákonníkom práce alebo po dohode so zamestnancom,
C
minimálne v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a možno ho skrátiť iba po dohode so zamestnancom.
Otázka 22
Základná výmera dovolenky podľa Zákonníka práce je
A
najmenej štyri týždne,
B
najviac štyri týždne,
C
najviac 28 dní.
Otázka 23
Kontrolovaný subjekt podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
A
je oprávnený byť prítomný pri výkone štátneho dozoru a kontroly, oboznamovať sa s výsledkami štátneho dozoru alebo kontroly a vyjadrovať sa k nim,
B
nie je oprávnený byť prítomný pri výkone štátneho dozoru a kontroly, oboznamovať sa s výsledkami štátneho dozoru alebo kontroly ani sa vyjadrovať k nim,
C
je povinný byť prítomný pri výkone štátneho dozoru a kontroly, oboznamovať sa s výsledkami štátneho dozoru alebo kontroly a vyjadrovať sa k nim.
Otázka 24
Ak člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorý je prevádzkovateľom vlastnej ochrany, prestane byť osobou spoľahlivou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti krajské riaditeľstvo Policajného zboru
A
pozastaví oprávnenie prevádzkovať vlastnú ochranu,
B
odníme licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany,
C
nepozastaví oprávnenie prevádzkovať vlastnú ochranu ani neodníme licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany.
Otázka 25
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby môže zamestnávať iba osobu, ktorá je
A
bezúhonná a zdravotne spôsobilá a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje,
B
bezúhonná a spoľahlivá a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje,
C
bezúhonná a občanom Slovenskej republiky a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje.
Otázka 26
Na posúdenie spoľahlivosti uchádzača o zamestnanie je
A
prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie čestné vyhlásenie preukazujúce spoľahlivosť a uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby čestné vyhlásenie preukazujúce spoľahlivosť,
B
prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce spoľahlivosť a uchádzač o zamestnanie nie je povinný predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby čestné vyhlásenie preukazujúce spoľahlivosť,
C
uchádzač o zamestnanie nie je povinný predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby čestné vyhlásenie preukazujúce spoľahlivosť.
Otázka 27
Vykonávanie ochrany objektu osobitnej dôležitosti, prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
A
nemusí oznamovať nikomu,
B
je povinný oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od jej začatia,
C
je povinný oznámiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky do 15 dní od jej začatia.
Otázka 28
Evidenciu zásahov je povinný prevádzkovateľ strážnej služby viesť o každom zásahu, pri ktorom
A
bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok, došlo k usmrteniu alebo zraneniu osobnej slobody osoby, bola obmedzená osobná sloboda osoby, bolo vyžadované preukázanie totožnosti osoby alebo bola osoba na nevyhnutný čas predvedená na strážne stanovisko lebo nemohla alebo odmietla hodnoverne preukázať svoju totožnosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
B
bola použitá strelná zbraň ale nie vecný bezpečnostný prostriedok, došlo k usmrteniu alebo zraneniu osobnej slobody osoby, bola obmedzená osobná sloboda osoby, bolo vyžadované preukázanie totožnosti osoby,
C
bola použitá strelná zbraň alebo iný technický prostriedok, došlo k usmrteniu alebo zraneniu osobnej slobody osoby, bola obmedzená osobná sloboda osoby.
Otázka 29
Strážnu službu poskytovať spôsobom, ktorý by mohol vzbudzovať dôvodnú obavu, že bude zneužitá na potláčanie práv a slobôd
A
je zakázané, ak s tým nesúhlasí dotknutá osoba,
B
je zakázané vždy,
C
nie je zakázané.
Otázka 30
Písomnú záverečnú správu o poskytovaní detektívnej služby je prevádzkovateľ detektívnej služby povinný spracovať pri  
A
poskytovaní detektívnej služby monitorovaním činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
B
každej zmluve o poskytovaní detektívnej služby,
C
každej zmluve o poskytovaní detektívnej služby, okrem zmluvy o poskytovaní detektívnej služby monitorovaním činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.
Otázka 31
Ak prestane fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby spĺňať podmienku spoľahlivosti, krajské riaditeľstvo Policajného zboru Policajného zboru
A
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva,
B
odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva,
C
môže odňať licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva.
Otázka 32
Písomnosti preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť svojich zamestnancov je prevádzkovateľ bezpečnostnej služby povinný uschovávať
A
v hlavnej prevádzke alebo vo vedľajších prevádzkach, ak ich zriadil,
B
na strážnom mieste alebo v mieste vykonávania monitorovania činnosti osoby,
C
v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby.
Otázka 33
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky je akreditovaná osoba povinná
A
doručiť najneskôr sedem dní pred začatím odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy pobytu,
B
doručiť najneskôr do začatia odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy pobytu,
C
najneskôr päť dní pred skúškou odbornej spôsobilosti doručiť zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy pobytu.
Otázka 34
Pri výkone kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti kontrolór krajského riaditeľstva Policajného zboru  podozrenie z trestnej činnosti
A
je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní vtedy, ak to ustanovuje Trestný zákon,
B
je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní,
C
nie je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ak to neustanovuje Trestný zákon.
Otázka 35
Ak ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne, sa pri prevádzkovaní detektívnej služby môže pátrať aj
A
politickom odborárskom alebo náboženskom presvedčení,
B
po príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti,
C
po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch.
Otázka 36
Pri vydaní novej licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva na základe zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby prevádzkovateľ
A
nie je povinný predchádzajúcu licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu Policajného zboru,
B
je povinný predchádzajúcu licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu Policajného zboru najneskôr pri doručení novej licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva,
C
je povinný predchádzajúcu licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu Policajného zboru najskôr pri doručení novej licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva.
Po dokončení kliknite na tlačidlo nižšie. Všetky položky, ktoré ste nedokončili, budú označené ako nesprávne. Získajte výsledky
Existujú 36 otázky k dokončeniu.
Zoznam
Vrátiť
Vyznačené položky sú kompletné.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36Koniec
Vrátiť
Dokončili ste
otázky
otázka
Vaše skóre je
Správne
Nesprávne
Čiastočný kredit
Kvíz ste nedokončili. Ak opustíte túto stránku, váš postup sa stratí.
Správna odpoveď
Ste vybrali
Neúspešný
Konečné skóre v teste
Pokus o otázky Upraviť
Pokus o otázky Nesprávne
Otázky, ktoré nie sú Pokus
Celkovo otázok týkajúcich sa kvízu
Otázka - podrobnosti
Výsledky
Dátum
Výsledok
Tip
Čas povolený
minúty
sekundy
Čas sa používa
Odpoveď Voľba (y) vybraná
Text otázky
Vsetko hotovo
Potrebujete viac trénovať! Nevyhovel
Skúšajte to ďalej! Nevyhovel
Nie je to zlé! Nevyhovel
Dobrá práca! Vyhovel
Perfektné! Vyhovel
Exit mobile version