Site icon Testy SBS

Súkromná bezpečnosť P

SÚKROMNÁ BEZPEČNOSŤ

Testové otázky pre preukaz typu P

Súkromná bezpečnosť typ - P

Počkajte, kým sa aktivita načíta. br>Ak sa táto aktivita nenačíta, skúste obnoviť prehliadač. Tiež táto stránka vyžaduje javascript. Navštívte prosím prehliadač s povoleným javascriptom.
Ak sa nahrávanie nepodarí, kliknite tu a skúste to znova
Štart
Gratulujeme - dokončil(a) ste Súkromná bezpečnosť typ - P. Vaše skóre je %%SCORE%% z %%TOTAL%%. Váš výkon byl vyhodnodnotený ako %%RATING%%
Vaše odpovede sú uvedené nižšie.
Otázka 1
V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzická osoba uvedie okrem iných údajov aj
A
obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby
B
sídlo podnikateľa a obchodné meno
C
sídlo prevádzkarne a vedľajších prevádzkarní, ak ich zriadi
Otázka 2
V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby právnická osoba uvedie okrem iných údajov aj
A
obchodné meno a sídlo, prípadne adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby
B
obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby
C
identifikačné údaje riaditeľa odštepného závodu
Otázka 3
Fyzická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva k žiadosti o udelenie licencie nepripojí
A
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace
B
doklad označujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie
C
doklad o zaplatení správneho poplatku
Otázka 4
Fyzická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby k žiadosti pripojí
A
lekársky posudok nie starší ako tri mesiace
B
potvrdenie od psychológa nie staršie ako tri mesiace
C
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace a psychologický posudok
Otázka 5
Fyzická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie detektívnej služby v žiadosti o udelenie licencie neuvedie
A
prehľad svojich podnikateľských činností
B
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo štatutárneho orgánu
C
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi
Otázka 6
Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby k žiadosti pripojí
A
doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené
B
potvrdenie od psychológa nie staršie ako tri mesiace
C
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace a psychologický posudok
Otázka 7
Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby v žiadosti o udelenie licencie neuvedie
A
obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby
B
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo štatutárneho orgánu
C
prehľad svojich podnikateľských činností
Otázka 8
Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva k žiadosti o udelenie licencie nepripojí
A
doklad označujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie
B
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace
C
doklad o zaplatení správneho poplatku
Otázka 9
Prokurista právnickej osoby žiadajúcej o udelenie licencie na prevádzkovanie detektívnej služby
A
musí spĺňať podmienky tak, ako štatutárny orgán právnickej osoby
B
musí spĺňať podmienky tak, ako právnická osoba
C
nemusí spĺňať žiadne osobitné podmienky
Otázka 10
Písomnosti, ktoré k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pripája fyzická osoba
A
pripojí aj o zodpovednom zástupcovi, ak ho ustanovila
B
nepripojí o zodpovednom zástupcovi, lebo ho nemôže ustanoviť
C
môže pripojiť, ale aj nemusí pripojiť o zodpovednom zástupcovi
Otázka 11
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru môže dodatočne určiť alebo zmeniť podmienky prevádzkovania bezpečnostnej služby, ak sa jedná
A
o detektívnu službu, strážnu službu alebo odbornú prípravu a poradenstvo
B
iba o strážnu službu alebo detektívnu službu
C
iba o detektívnu službu a vlastnú ochranu
Otázka 12
V rozhodnutí o udelení licencie krajské riaditeľstvo Policajného zboru
A
musí určiť podmienky prevádzkovania strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
B
môže určiť podmienky prevádzkovania strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
C
nesmie určiť podmienky prevádzkovania strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
Otázka 13
Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru je prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
A
povinný oznámiť zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a doložiť o tom doklady
B
doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie
C
povinný oznámiť zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a doložiť o tom doklady ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie
Otázka 14
Prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva je povinný krajskému riaditeľstvu Policajného zboru oznámiť zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie
A
najneskôr do 15 dní po vykonaní týchto zmien
B
najskôr do 15 dní po vykonaní týchto zmien
C
neodkladne
Otázka 15
Prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ktorý je fyzickou osobou, je krajskému riaditeľstvu Policajného zboru raz za dva roky povinný predložiť
A
doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov a lekársky posudok nie starší ako tri mesiace
B
odpis registra trestov a čestné vyhlásenie, že v posledných dvoch rokoch nebol postihnutý za priestupky uvedené v § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti
C
odpis registra trestov a čestné vyhlásenie o tom, že nadmerne nepožíva alkoholické nápoje a iné návykové látky
Otázka 16
Doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov a lekársky posudok nie starší ako tri mesiace, prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ktorý je fyzickou osobou, krajskému riaditeľstvu Policajného zboru raz za dva roky predkladá
A
aj o štatutárnom orgáne alebo jeho členoch
B
aj o osobách, ktoré majú 15 a viac percent majetkový podiel
C
aj o prokuristovi, vedúcom organizačnej zložky, vedúcom podniku zahraničnej osoby, splnomocnencovi prevádzkovateľa a zodpovednom zástupcovi, ak ich má ustanovených
Otázka 17
Ak prestane fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby spĺňať podmienku spoľahlivosti, krajské riaditeľstvo Policajného zboru
A
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
B
odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
C
môže odňať licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
Otázka 18
Najdlhšie na tri mesiace krajské riaditeľstvo Policajného zboru
A
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ak fyzická osoba, ktorá má 15 a viac percentný majetkový podiel v právnickej osobe, prestane byť bezúhonná a spoľahlivá
B
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ak fyzická osoba, ktorá má 20 a viac percentný majetkový podiel v právnickej osobe, prestane byť bezúhonná a spoľahlivá
C
odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ak fyzická osoba, ktorá má 15 a viac percentný majetkový podiel v právnickej osobe, prestane byť bezúhonná a spoľahlivá
Otázka 19
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru najdlhšie na tri mesiace
A
odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená konať v mene právnickej osoby
B
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená konať v mene právnickej osoby
C
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ak vo fyzickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená konať v mene fyzickej osoby
Otázka 20
Ak fyzická osoba, ktorá prevádzkuje strážnu službu, detektívnu službu, odbornú prípravu a poradenstva prestane byť spoľahlivá preto, lebo je trestne stíhaná za úmyselný trestný čin, krajské riaditeľstvo Policajného zboru
A
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva do konečného rozhodnutia vo veci
B
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva najdlhšie na tri mesiace
C
odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
Otázka 21
Ak bolo pozastavené prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, v ich prevádzkovaní možno pokračovať
A
len na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Policajného zboru, ktorým sa pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby ruší
B
uplynutím lehoty, na ktorú bolo oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu pozastavené
C
uplynutím lehoty troch mesiacov, odo dňa pozastavenia prevádzkovania bezpečnostnej služby
Otázka 22
Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zanikne
A
zrušením fyzickej osoby
B
zrušením právnickej osoby
C
pozastavením oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu
Otázka 23
Ak oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zaniká uplynutím času, na ktorý bola licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby udelená, môže prevádzkovateľ požiadať o vydanie novej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby na činnosti, ktoré sú predmetom udelenie licencie
A
najskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
B
najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
C
najskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
Otázka 24
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva ak prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou
A
prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti
B
je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin
C
je trestne stíhaný za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody viac ako 12 mesiacov
Otázka 25
Ak prevádzkovateľ zamestnáva osobu, ktorá nespĺňa podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti viac ako tri mesiace odo dňa, keď sa dozvedel, že zamestnanec nespĺňa tieto podmienky
A
krajské riaditeľstvo Policajného zboru odníme licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
B
krajské riaditeľstvo Policajného zboru môže odňať licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
C
Ministerstvo vnútra SR pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby
Otázka 26
Proti rozhodnutiu krajského riaditeľstva Policajného zboru o odňatí licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
A
sa nemožno odvolať
B
sa možno odvolať, ale odvolanie nemá odkladný účinok
C
sa možno odvolať a odvolanie má odkladný účinok
Otázka 27
Keď krajské riaditeľstvo Policajného zboru odňalo licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva preto, lebo prevádzkovateľ závažným spôsobom porušoval povinnosti ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti
A
tomu istému prevádzkovateľovi možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť až po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie
B
tomu istému prevádzkovateľovi možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť až po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie
C
tomu istému prevádzkovateľovi nemožno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť
Otázka 28
Keď krajské riaditeľstvo Policajného zboru odňalo licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva preto, lebo prevádzkovateľ opakovane závažným spôsobom porušoval povinnosti ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti
A
tomu istému prevádzkovateľovi možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť až po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie
B
tomu istému prevádzkovateľovi nemožno udeliť ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
C
tomu istému prevádzkovateľovi nemožno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť ak sa jedná o právnickú osobu
Otázka 29
Ten, kto bol prokuristom v právnickej osobe, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva z dôvodov závažného porušovania povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti
A
môže byť ustanovený za člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva po uplynutí troch rokov odo dňa odňatia licencie
B
nemôže byť ustanovený za člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
C
nemôže byť ustanovený za člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva po uplynutí troch rokov odo dňa odňatia licencie
Otázka 30
Fyzická osoba, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva z dôvodov závažného porušovania povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti
A
môže vykonávať funkciu prokuristu u prevádzkovateľa strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva tri roky odo dňa odňatia licencie
B
nesmie vykonávať funkciu prokuristu u prevádzkovateľa strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva tri roky odo dňa odňatia licencie
C
môže vykonávať funkciu prokuristu u prevádzkovateľa strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ktorý je fyzickou osobou tri roky odo dňa odňatia licencie
Otázka 31
Pri vydaní novej licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva na základe zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby prevádzkovateľ
A
nie je povinný predchádzajúcu licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu Policajného zboru
B
je povinný predchádzajúcu licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu Policajného zboru najneskôr pri doručení novej licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
C
je povinný predchádzajúcu licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu Policajného zboru najskôr pri doručení novej licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
Otázka 32
Fyzická osoba, ktorá je držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby
A
ak spĺňa podmienky ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti, môže byť držiteľom licencie aj na prevádzkovanie detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, aj technickej služby
B
nemôže byť držiteľom žiadnej inej licencie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, aj keď spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom
C
môže byť držiteľom licencie na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva, nie však licencie na prevádzkovanie technickej služby
Otázka 33
Fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve
A
nemôže prevádzkovať bezpečnostnú službu
B
nemôže prevádzkovať bezpečnostnú službu, ale technickú službu môže prevádzkovať
C
môže prevádzkovať bezpečnostnú službu, ale technickú službu môže prevádzkovať
Otázka 34
Evidenciu zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby
A
je prevádzkovateľ povinný viesť v prevádzke a uschovávať ju najmenej päť rokov od skončenia zmluvného plnenia
B
je prevádzkovateľ povinný viesť v sídle alebo v mieste činnosti a uschovávať ju najmenej päť rokov od skončenia zmluvného plnenia
C
nie je prevádzkovateľ povinný uschovávať najmenej päť rokov od skončenia plnenia
Otázka 35
Každá písomnosť súvisiaca s poskytovaním bezpečnostnej služby
A
sa musí evidovať a označiť obchodným menom a číslom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
B
sa musí označiť obchodným menom a číslom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
C
sa musí evidovať a označiť číslom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
Otázka 36
Zmluvu o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenie, prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
A
je povinný uschovávať v prevádzke počas jej plnenia a najmenej päť rokov od skončenia zmluvného plnenia
B
je povinný uschovávať v sídle alebo v mieste činnosti počas jej plnenia a najmenej päť rokov od skončenia zmluvného plnenia
C
nie je povinný uschovávať, ak sa nejedná o detektívnu službu
Otázka 37
Písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby
A
predkladá prevádzkovateľ bezpečnostnej služby, ktorý neprevádzkuje bezpečnostnú službu pre vlastnú potrebu, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok
B
predkladá prevádzkovateľ bezpečnostnej služby, ktorý neprevádzkuje bezpečnostnú službu pre vlastnú potrebu, krajskému riaditeľstvu Policajného zboru
C
predkladá prevádzkovateľ bezpečnostnej služby Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok
Otázka 38
Správa o činnosti bezpečnostnej služby
A
sa podáva na štatistickom formulári, ktorý je v prílohe vykonávacieho predpisu zákona o súkromnej bezpečnosti
B
obsahuje označenie prevádzkovateľa bezpečnostnej služby, štatistické údaje, opisnú časť, dátum vypracovania správy, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho orgánu prevádzkovateľa
C
má označenie prevádzkovateľa, opisnú časť, dátum vypracovania správy, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho orgánu prevádzkovateľa
Otázka 39
Opisná časť správy o činnosti bezpečnostnej služby údaje o zmluvách o poskytovaní bezpečnostnej služby
A
neobsahuje
B
obsahuje, s uvedením jej účastníkov, dňa uzatvorenia zmluvy, doby, na ktorú bola uzatvorená, predmet zmluvy
C
obsahuje iba pri zmluve o poskytovaní detektívnej služby
Otázka 40
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby je povinný označiť
A
sídlo prevádzkovateľa, miesto činnosti fyzickej osoby a prevádzku obchodným menom na viditeľnom a verejne prístupnom mieste
B
sídlo prevádzkovateľa, miesto činnosti fyzickej osoby obchodným menom na viditeľnom mieste
C
miesto činnosti fyzickej osoby a prevádzku obchodným menom na viditeľnom a verejne prístupnom mieste
Otázka 41
Prevádzkovateľ zmluvu o poskytovaní detektívnej služby
A
nesmie uzatvoriť, ak pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu
B
musí uzatvoriť, ak pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu
C
môže uzatvoriť, ak pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu
Otázka 42
Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť
A
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním bezpečnostnej služby, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví okresný súd
B
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním bezpečnostnej služby, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví osoba, ktorá je účastníkom zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby alebo z iných, zákonom o súkromnej bezpečnosti, ustanovených dôvodov
C
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním bezpečnostnej služby, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví krajský súd
Otázka 43
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby môže zamestnávať iba osobu, ktorá je
A
bezúhonná a zdravotne spôsobilá a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje
B
bezúhonná a spoľahlivá a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje
C
bezúhonná a občanom Slovenskej republiky a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje
Otázka 44
Na posúdenie bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je
A
prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť
B
prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a uchádzač o zamestnanie nie je povinný predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť
C
uchádzač o zamestnanie nie je povinný predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť
Otázka 45
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby na posúdenie bezúhonnosti zamestnanca
A
je povinný vyžiadať každé dva roky od zamestnanca doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť
B
nie je nepovinný vyžiadať každé dva roky od zamestnanca doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť
C
je povinný vyžiadať každý rok od zamestnanca doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť
Otázka 46
Na posúdenie spoľahlivosti uchádzača o zamestnanie je
A
prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie čestné vyhlásenie preukazujúce spoľahlivosť a uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby čestné vyhlásenie preukazujúce spoľahlivosť
B
prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce spoľahlivosť a uchádzač o zamestnanie nie je povinný predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby čestné vyhlásenie preukazujúce spoľahlivosť
C
uchádzač o zamestnanie nie je povinný predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby čestné vyhlásenie preukazujúce spoľahlivosť
Otázka 47
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby na posúdenie spoľahlivosti zamestnanca
A
je povinný vyžiadať každé dva roky od zamestnanca čestné vyhlásenia preukazujúce spoľahlivosť
B
nie je nepovinný vyžiadať každé dva roky od zamestnanca čestné vyhlásenia preukazujúce spoľahlivosť
C
je povinný vyžiadať každý rok od zamestnanca čestné vyhlásenie preukazujúce spoľahlivosť
Otázka 48
Písomnosti preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť svojich zamestnancov je prevádzkovateľ bezpečnostnej služby povinný uschovávať
A
v hlavnej prevádzke alebo vo vedľajších prevádzkach, ak ich zriadil
B
na strážnom mieste alebo v mieste vykonávania monitorovania činnosti osoby
C
v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby
Otázka 49
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby písomnosti preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť svojich zamestnancov
A
je povinný neuschovávať od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania alebo preradenia na inú prácu a aj po dobu najmenej piatich rokov od skončenia pracovnoprávneho vzťahu
B
je povinný uschovávať od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania alebo preradenia na inú prácu a aj po dobu najmenej piatich rokov od skončenia pracovnoprávneho vzťahu
C
nie je povinný uschovávať od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania alebo preradenia na inú prácu a aj po dobu najmenej piatich rokov od skončenia pracovnoprávneho vzťahu
Otázka 50
Prípravu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti
A
musí zabezpečiť prevádzkovateľ z praktického výcviku taktiky a techniky vykonávania zásahov a teórie taktiky a technicky vykonávania zásahov v rozsahu najmenej štyri hodiny v mesiaci
B
musí zabezpečiť Krajské riaditeľstvo z praktického výcviku taktiky a techniky vykonávania zásahov a teórie taktiky a technicky vykonávania zásahov v rozsahu najmenej štyri hodiny v mesiaci
C
musí zabezpečiť prevádzkovateľ z praktického výcviku taktiky a techniky vykonávania zásahov v rozsahu najmenej štyri hodiny v mesiaci
Otázka 51
Pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti vnútorný predpis upravujúci výkon fyzickej ochrany v objekte osobitnej dôležitosti, je povinný vypracovať
A
prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
B
majiteľ alebo správa objektu osobitnej dôležitosti
C
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Otázka 52
Vykonávanie ochrany objektu osobitnej dôležitosti, prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
A
nemusí oznamovať nikomu
B
je povinný oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od jej začatia
C
je povinný oznámiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky do 15 dní od jej začatia
Otázka 53
Bezúhonnosť a spoľahlivosť osoby, ktorá má byť poverená pátraním v objekte osobitnej dôležitosti preveruje
A
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
B
prevádzkovateľ bezpečnostnej služby a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
C
nikto, lebo v objektoch osobitnej dôležitosti sa nevykonáva pátranie
Otázka 54
Štátny dozor v objektoch osobitnej dôležitosti
A
vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky najmenej raz za tri roky
B
vykonáva krajské riaditeľstvo Policajného zboru najmenej raz za tri roky
C
vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky najmenej raz za dva roky
Otázka 55
Ochranu objektov osobitnej dôležitosti nemôže vykonávať prevádzkovateľ, ktorý
A
v posledných troch rokoch opakovane porušil povinnosti ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
B
v posledných dvoch rokoch opakovane porušil povinnosti ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
C
v posledných dvoch rokoch bol opakovane postihnutý za porušenie povinnosti ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Otázka 56
Plniť povinnosti ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi pre prevádzkovateľa strážnej služby je
A
povinnosťou
B
oprávnením
C
alternatívou
Otázka 57
Prevádzkovateľ strážnej služby, okrem iných povinností, je
A
povinný aj nedbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva
B
povinný dbať aj na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva
C
povinný aj dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, pochybnú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva
Otázka 58
Prevádzkovateľ strážnej služby nie je povinný viesť
A
evidenciu zmlúv
B
samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany
C
evidenciu vecných bezpečnostných prostriedkov
Otázka 59
Evidenciu zásahov je povinný prevádzkovateľ strážnej služby viesť o každom zásahu, pri ktorom
A
bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok, došlo k usmrteniu alebo zraneniu osobnej slobody osoby, bola obmedzená osobná sloboda osoby, bolo vyžadované preukázanie totožnosti osoby alebo bola osoba na nevyhnutný čas predvedená na strážne stanovisko, lebo nemohla alebo odmietla hodnoverne preukázať svoju totožnosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
B
bola použitá strelná zbraň ale nie vecný bezpečnostný prostriedok, došlo k usmrteniu alebo zraneniu osobnej slobody osoby, bola obmedzená osobná sloboda osoby, bolo vyžadované preukázanie totožnosti osoby
C
bola použitá strelná zbraň alebo iný technický prostriedok, došlo k usmrteniu alebo zraneniu osobnej slobody osoby, bola obmedzená osobná sloboda osoby
Otázka 60
Vykonanie zásahu pri výkone fyzickej ochrany, pri ktorom bol použitý vecný bezpečnostný prostriedok, prevádzkovateľ strážnej služby ohlásiť najbližšiemu útvaru Policajného zboru
A
je povinný vždy
B
je povinný vtedy, keď došlo k usmrteniu osoby
C
nie je povinný
Otázka 61
Na preukázanie, že sa prevádzkovateľ strážnej služby presvedčil, či ten, s kým hodlá uzatvoriť zmluvu o poskytovaní strážnej služby, je oprávnený užívať majetok, ktorý má byť predmetom ochrany
A
nie je prevádzkovateľ strážnej služby oprávnený požadovať od osoby, ktorej má poskytovať strážnu službu, príslušné doklady a tieto uschovávať v sídle alebo v mieste činnosti
B
je prevádzkovateľ strážnej služby oprávnený požadovať od osoby, ktorej má poskytovať strážnu službu, príslušné doklady a tieto uschovávať v sídle alebo v mieste činnosti
C
je prevádzkovateľ strážnej služby oprávnený požadovať od osoby, ktorej má poskytovať strážnu službu, príslušné doklady, ale tieto nie je oprávnený uschovávať
Otázka 62
Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému, alebo časť takéhoto systému
A
je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu najmenej dvomi odborne spôsobilými osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany alebo prostredníctvom kamerového systému
B
je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu dostatočným počtom odborne spôsobilých osôb poverených výkonom fyzickej ochrany
C
je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu najmenej jednou odborne spôsobilou osobou poverenou výkonom fyzickej ochrany
Otázka 63
Motorové vozidlo používané na preverenie signálu zariadenia poplachového systému
A
musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“ umiestneným na obidvoch bočných stranách vozidla a na zadnej časti vozidla
B
musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“ umiestneným na obidvoch bočných stranách vozidla a na zadnej aj prednej časti vozidla
C
musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“ umiestneným na obidvoch bočných stranách vozidla a na prednej časti vozidla
Otázka 64
Strážnu službu poskytovať spôsobom, ktorý by mohol vzbudzovať dôvodnú obavu, že bude zneužitá na potláčanie práv a slobôd
A
je zakázané, ak s tým nesúhlasí dotknutá osoba
B
je zakázané vždy
C
nie je zakázané
Otázka 65
Pre prevádzkovateľa detektívnej služby plniť povinnosti uložené rozhodnutiami a opatreniami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo krajského riaditeľstva Policajného zboru je
A
oprávnenie
B
povinnosť
C
dobrovoľné
Otázka 66
Dbať na ochranu osobnosti, osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva, je prevádzkovateľ detektívnej služby
A
nie je povinný
B
povinný vždy
C
je povinný pri výkone pátrania na objektoch osobitnej dôležitosti
Otázka 67
Samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom pátrania prevádzkovateľ detektívnej služby
A
je povinný viesť vždy
B
je povinný viesť vtedy, ak vykonáva monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
C
nie je povinný viesť
Otázka 68
Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný viesť evidenciu
A
evidencie technických prostriedkov
B
inšpekčnú knihu dozoru
C
evidenciu pátrania
Otázka 69
V evidencii zásahov prevádzkovateľ detektívnej služby uvedie zásah
A
pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok alebo pri ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby alebo pri ktorom bolo vyžadované preukázanie totožnosti osoby
B
pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok alebo pri ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby
C
pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo technický prostriedok alebo pri ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby
Otázka 70
Prevádzkovateľ detektívnej služby miestne príslušnému útvaru Policajného zboru
A
je povinný neodkladne oznámiť vykonanie každého zásahu pri výkone pátrania, pri ktorom bola použitá strelná zbraň, alebo vecný bezpečnostný prostriedok, alebo pri ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby
B
nie je povinný oznámiť žiaden zásah, ak nebolo pri ňom usmrtenie alebo zranenie osoby proti ktorej bol zásah vedený
C
je povinný neodkladne oznámiť iba ten zásah, pri ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby proti ktorej bol zásah vedený
Otázka 71
Prevádzkovateľ detektívnej služby evidencie ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti a inšpekčnú knihu dozoru
A
vedie počas celej doby prevádzkovania detektívnej služby a uschováva ju v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich rokov po vykonaní posledného zápisu
B
vedie päť rokov počas prevádzkovania detektívnej služby
C
vedie v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť rokov po ukončení prevádzkovania detektívnej služby
Otázka 72
Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie okrem iného pátrať
A
po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení, iba ak ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva
B
po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení
C
po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení, iba ak ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu uzavrel jeden z manželov
Otázka 73
Ak ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne, pri prevádzkovaní detektívnej služby sa môže pátrať aj
A
po politickom odborárskom alebo náboženskom presvedčení
B
po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch
C
po príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti
Otázka 74
Písomnú záverečnú správu o poskytovaní detektívnej služby je prevádzkovateľ detektívnej služby povinný spracovať pri
A
poskytovaní detektívnej služby monitorovaním činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
B
každej zmluve o poskytovaní detektívnej služby
C
každej zmluve o poskytovaní detektívnej služby, okrem zmluvy o poskytovaní detektívnej služby monitorovaním činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
Otázka 75
Údaj o nákladoch a výške odplaty za poskytovanie detektívnej služby
A
je vždy súčasťou záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby
B
nie je povinný údaj záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby
C
nie je nikdy u súčasťou záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby
Otázka 76
Prevádzkovateľ detektívnej služby môže informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba
A
osobe, ktorá uzatvorila zmluvu o poskytovaní detektívnej služby alebo osobe ňou písomne splnomocnenej, ak zákon o súkromnej bezpečnosti neustanovuje inak
B
osobe, po ktorej bolo vykonávané pátrania, ak zákon o súkromnej bezpečnosti neustanovuje inak
C
orgánom činným v trestnom konaní, policajným orgánom a prokurátorovi
Otázka 77
Prevádzkovateľ odbornej prípravy a poradenstva vedie evidenciu
A
zmlúv a samostatnú evidenciu zásahov
B
zmlúv a samostatnú evidenciu vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov
C
zmlúv a samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom odbornej prípravy a poradenstva
Otázka 78
O poskytovaní odbornej prípravy a poradenstva prevádzkovateľ odbornej prípravy a poradenstva
A
je povinný spracovať informáciu
B
je povinný spracovať správu
C
môže spracovať správu alebo informáciu
Otázka 79
Na prevádzkovanie vlastnej ochrany krajské riaditeľstvo Policajného zboru udelí licenciu právnickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a
A
počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu a vybavenie vlastnej ochrany vecnými bezpečnostnými prostriedkami a inými technickými prostriedkami zodpovedá potrebám vlastnej ochrany
B
počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu zodpovedá potrebám vlastnej ochrany a štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby je bezúhonný a spoľahlivý
C
počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu zodpovedá potrebám vlastnej ochrany a právnická osoba je spoľahlivá
Otázka 80
Osoba, ktorá má udelenú licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre iné osoby
A
nemôže prevádzkovať vlastnú ochranu
B
môže prevádzkovať vlastnú ochranu v rozsahu udelenej licencie
C
môže prevádzkovať vlastnú ochranu, ak má udelenú licenciu na vlastnú ochranu
Otázka 81
Ak člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorý je prevádzkovateľom vlastnej ochrany, prestane byť osobou spoľahlivou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti krajské riaditeľstvo Policajného zboru
A
pozastaví oprávnenie prevádzkovať vlastnú ochranu
B
odníme licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany
C
nepozastaví oprávnenie prevádzkovať vlastnú ochranu ani neodníme licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany
Otázka 82
Vtedy, ak si prevádzkovateľ ani do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany neprevezme
A
krajské riaditeľstvo Policajného zboru rozhodne o pozastavení prevádzkovania vlastnej ochrany
B
krajské riaditeľstvo Policajného zboru rozhodne o odňatí licencie
C
zanikne oprávnenie prevádzkovať vlastnú ochranu
Otázka 83
Ak prevádzkovateľ vlastnej ochrany zamestnáva osobu, ktorá nespĺňa podmienku bezúhonnosti viac ako tri mesiace odo dňa, keď sa o tom prevádzkovateľ dozvedel
A
krajské riaditeľstvo Policajného zboru rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany
B
krajské riaditeľstvo Policajného zboru môže rozhodnúť o odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany
C
krajské riaditeľstvo Policajného zboru nemôže rozhodnúť o odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany
Otázka 84
V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany právnická osoba neuvedie
A
zoznam chránených objektov alebo chránených osôb a ich adresy
B
priezvisko, meno, titul, dátum a miesto narodenia, miesto pobytu a rodné číslo štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby
C
prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov používaných pri výkone vlastnej ochrany
Otázka 85
Fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, k žiadosti o udelenie licencie pripojí
A
prehľad svojich podnikateľských činnosti
B
doklad o zaplatení správneho poplatku
C
preukaz odbornej spôsobilosti typu P
Otázka 86
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, k žiadosti o udelenie licencie pripojí opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšie označenia
A
iba vtedy, ak sa majú používať pri poskytovaní vlastnej ochrany
B
vždy
C
nikdy
Otázka 87
Platnosť akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
A
je najmenej desať rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie
B
je najviac desať rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie
C
nie je ustanovená zákonom o súkromnej bezpečnosti
Otázka 88
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky je akreditovaná osoba povinná
A
doručiť najneskôr sedem dní pred začatím odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy pobytu
B
doručiť najneskôr do začatia odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy pobytu
C
najneskôr päť dní pred skúškou odbornej spôsobilosti doručiť zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy pobytu
Otázka 89
Pri vykonaní zmien údajov, ktoré uviedla akreditovaná osoba v žiadosti o udelenie akreditácie, môže akreditovaná osoba pokračovať vo vykonávaní odbornej prípravy
A
po oznámení zmien Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
B
po potvrdení zmien Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo po zmene rozhodnutia o udelení akreditácie
C
po vykonaní zmien údajov, ktoré uviedla v žiadosti o udelenie akreditácie
Otázka 90
Akreditovaná osoba pri začatí odbornej prípravy osobe prihlásenej na odbornú prípravu
A
vydá záznamník
B
vydá potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy
C
potvrdí účasť na vykonávaní odbornej prípravy
Otázka 91
O priebehu odbornej prípravy akreditovaná osoba
A
nie je povinná viesť evidenciu osôb, iba evidenciu záznamníkov
B
je povinná viesť evidenciu osôb a evidenciu záznamníkov
C
je povinná viesť triednu knihu
Otázka 92
Proti pokynom kontrolóra uloženým na mieste na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho dozoru, prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
A
môže podať aj neodôvodnené námietky
B
nesmie podať žiadne námietky
C
môže podať do dvoch dní písomné námietky, ktoré musia byť odôvodnené
Otázka 93
O námietkach proti pokynom kontrolóra alebo príslušníka Policajného zboru uloženým na mieste na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly alebo kontroly činnosti rozhodne
A
orgán dozoru, ak ich uložil kontrolór Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly činnosti, alebo orgán kontroly, ak pokyny uložil kontrolór krajského riaditeľstva Policajného zboru
B
orgán dozoru, ak ich uložil kontrolór Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo orgán kontroly, ak pokyny uložil kontrolór krajského riaditeľstva Policajného zboru alebo príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly činnosti
C
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Otázka 94
Pri výkone štátneho dozoru podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, popri kontrolóroch štátneho dozoru
A
iné osoby z Policajného zboru môžu byť prítomné
B
iné osoby z Policajného zboru nemôžu byť prítomné
C
iné osoby z Policajného zboru musia byť prítomné
Otázka 95
Kontrolór o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly
A
spracuje záznam o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly
B
spracuje protokol o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly
C
spracuje protokol o výsledku štátneho dozoru, ak neboli zistené nedostatky, spracuje záznam o výsledku štátneho dozoru
Otázka 96
Pri výkone kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti kontrolór krajského riaditeľstva Policajného zboru podozrenie z trestnej činnosti
A
je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní vtedy, ak to ustanovuje Trestný zákon
B
je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní
C
nie je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ak to neustanovuje Trestný zákon
Otázka 97
Kontrolovaný subjekt podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
A
je oprávnený byť prítomný pri výkone štátneho dozoru a kontroly, oboznamovať sa s výsledkami štátneho dozoru alebo kontroly a vyjadrovať sa k nim
B
nie je oprávnený byť prítomný pri výkone štátneho dozoru a kontroly, oboznamovať sa s výsledkami štátneho dozoru alebo kontroly ani sa vyjadrovať k nim
C
je povinný byť prítomný pri výkone štátneho dozoru a kontroly, oboznamovať sa s výsledkami štátneho dozoru alebo kontroly a vyjadrovať sa k nim
Otázka 98
Záznam o kontrole spracovaný o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
A
musí obsahovať aj vlastnoručný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho zamestnanca, ktorý bol so záznamom o kontrole oboznámený
B
nemusí obsahovať aj vlastnoručný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho zamestnanca, ktorý bol so záznamom o kontrole oboznámený
C
musí obsahovať aj vlastnoručný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho zamestnanca, ktorý bol so záznamom o kontrole oboznámený iba vtedy, ak bol pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly prítomný
Otázka 99
Kontrolovaný subjekt je povinný v určenej lehote zaslať písomné vyjadrenie k výsledkom štátneho dozoru alebo kontroly. Ak takéto vyjadrenia nezašle orgánu dozoru alebo kontroly
A
má sa za to, že so zisteniami štátneho dozoru alebo kontroly, ktoré sú uvedené v zázname o kontrole, súhlasí
B
má sa za to, že so zisteniami štátneho dozoru alebo kontroly, ktoré sú uvedené v zázname o kontrole, nesúhlasí
C
má sa za to, že nedostatky, ktoré sú uvedené v zázname o kontrole, odstránil
Otázka 100
Štátny dozor alebo kontrola sú ukončené v deň podpísania záznamu o kontrole a jeho dodatku. Ak niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu odmietne podpísať záznam o kontrole, alebo ak sa niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu ani po písomnej výzve, alebo bez dostatočného ospravedlnenia, alebo bez vážnych dôvodov nedostaví na orgán dozoru , alebo kontroly za účelom prerokovania záznamu o kontrole
A
štátny dozor alebo kontrola sa aj tak považujú za ukončené
B
štátny dozor alebo kontrolu nemožno ukončiť
C
štátny dozor alebo kontrolu treba opakovať alebo doplniť
Po dokončení kliknite na tlačidlo nižšie. Všetky položky, ktoré ste nedokončili, budú označené ako nesprávne. Získajte výsledky
Existujú 100 otázky k dokončeniu.
Zoznam
Vrátiť
Vyznačené položky sú kompletné.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Koniec
Vrátiť
Dokončili ste
otázky
otázka
Vaše skóre je
Správne
Nesprávne
Čiastočný kredit
Kvíz ste nedokončili. Ak opustíte túto stránku, váš postup sa stratí.
Správna odpoveď
Ste vybrali
Neúspešný
Konečné skóre v teste
Pokus o otázky Upraviť
Pokus o otázky Nesprávne
Otázky, ktoré nie sú Pokus
Celkovo otázok týkajúcich sa kvízu
Otázka - podrobnosti
Výsledky
Dátum
Výsledok
Tip
Čas povolený
minúty
sekundy
Čas sa používa
Odpoveď Voľba (y) vybraná
Text otázky
Vsetko hotovo
Potrebujete viac trénovať!
Skúšajte to ďalej!
Nie je to zlé!
Dobrá práca!
Perfektné!
Exit mobile version