NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1214/2011

zo 16. novembra 2011

o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1) Zavedenie eura výrazne zvýšilo potrebu cezhraničnej prepravy hotovosti cestnou dopravou. V rámci eurozóny by mali mať banky, veľké maloobchodné reťazce a ostatné subjekty narábajúce pri svojej práci s hotovosťou možnosť uzavrieť zmluvu so spoločnosťou prepravy peňažnej hotovosti (cash-in-transit, ďalej len „CIT“), ktorá ponúka najlepšiu cenu a/alebo služby, a využívať hotovostné služby najbližšej pobočky národnej centrálnej banky alebo hotovostného centra CIT, aj keď sa nachádzajú v inom členskom štáte. Navyše veľké množstvo členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“), si zabezpečilo alebo si bude možno chcieť zabezpečiť výrobu euro bankoviek a euromincí v zahraničí. Zo samotného princípu jednotnej meny vyplýva sloboda pohybu hotovosti medzi zúčastnenými členskými štátmi.

(2) Vzhľadom na výrazné rozdiely medzi právom členských štátov je všeobecne veľmi ťažké vykonávať profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi zúčastnenými členskými štátmi. Táto situácia je v rozpore so zásadou voľného obehu eura a na úkor zásady voľného pohybu služieb, ktorá je jednou zo základných zásad Európskej únie.

(3) Toto nariadenie je odpoveďou na možné predloženie harmonizačných nástrojov prepravy hotovosti podľa článku 38 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (3).

(4) Na zvýšenie bezpečnosti zamestnancov bezpečnostnej služby CIT i verejnosti pri preprave peňažnej hotovosti (CIT) je potrebné nabádať na využívanie inteligentného systému na znehodnocovanie bankoviek (ISZB) a po dôkladnom hodnotení možných vplyvov, ktoré uskutoční Komisia, by malo byť možné rozvíjať využívanie tohto systému spôsobom, ktorý by znamenal zosúladenie ISZB medzi zúčastnenými členskými štátmi, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v tomto nariadení o uplatniteľných prepravných podmienkach.

(5) Vzhľadom na špecifické ohrozenie zdravia a života zamestnancov bezpečnostnej služby CIT aj širokej verejnosti, ktoré je spojené s činnosťou prepravy peňažnej hotovosti, je vhodné, aby cezhraničná preprava eurovej hotovosti podliehala udeleniu osobitnej cezhraničnej licencie CIT. Takáto licencia by mala dopĺňať vnútroštátnu licenciu CIT, ktorá sa vyžaduje vo väčšine zúčastnených členských štátov a ktorej formát toto nariadenie neharmonizuje. Okrem toho je vhodné, aby spoločnosti CIT usadené v tých zúčastnených členských štátoch, ktoré pre spoločnosti CIT nemajú osobitný schvaľovací postup nad rámec všeobecných pravidiel v oblasti bezpečnosti alebo dopravy, preukázali skúsenosti s pravidelnou prepravou peňažnej hotovosti bez porušenia vnútroštátnych právnych predpisov minimálne počas 24 mesiacov v členskom štáte usadenia, a to ešte predtým, ako im môže daný členský štát udeliť cezhraničnú licenciu CIT. Takýto prístup by zvýšil vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi.

(6) Aby sa vyhlo duplicite povinností a zavedeniu zbytočne zaťažujúcich postupov, je takisto vhodné stanoviť, že od držiteľa cezhraničnej licencie CIT sa nebude vyžadovať aj licencia Spoločenstva na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru, ustanovená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (4).

(7) Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi zúčastnenými členskými štátmi by mala byť plne v súlade s týmto nariadením alebo s právom členského štátu pôvodu, hostiteľského členského štátu a prípadne tranzitného členského štátu.

(8) Toto nariadenie je navrhnuté tak, aby umožňovalo profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi zúčastnenými členskými štátmi za podmienok, ktoré zaručujú bezpečnosť transakcie, bezpečnosť dotknutých zamestnancov bezpečnostnej služby CIT a verejnosti a voľný pohyb eurovej hotovosti. V súlade s bežnou trhovou praxou je ďalej vhodné umožniť prepravu obmedzeného množstva hotovosti inej meny ako eura v tom istom vozidle CIT.

(9) Vzhľadom na osobitné požiadavky, ktorým sú vystavení cezhraniční pracovníci CIT, je vhodné, aby sa títo pracovníci riadili osobitným modulom cezhraničnej odbornej prípravy, ako sa podrobne opisuje v prílohe VI. Aby sa zamedzilo zbytočnému zdvojeniu, modul cezhraničnej odbornej prípravy by nemal obsahovať prvky, na ktoré sa už vzťahuje povinná odborná príprava vyžadovaná na výkon vnútroštátnej činnosti CIT.

(10) Vzhľadom na špecifické podmienky v sektore CIT je zložité bezpečne organizovať viacdňové dodávky eurovej hotovosti. Je preto vhodné, aby sa vozidlo CIT vykonávajúce profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou v ten istý deň vrátilo do svojho členského štátu pôvodu.

(11) Komisia by mala predložiť návrh na zmenu a doplnenie definície „počas dňa“ a/alebo minimálnej vyžadovanej dĺžky úvodnej odbornej prípravy ad hoc stanovenej v tomto nariadení v prípade, že sa sociálni partneri na úrovni Únie dohodnú, že je vhodnejšia iná definícia.

(12) Podľa nariadenia (ES) č. 1072/2009 je počet činností, ktoré možno vykonať v hostiteľskom členskom štáte v nadväznosti na medzinárodnú prepravu z iného členského štátu, obmedzený na tri kabotáže v priebehu siedmich dní. Vzhľadom na osobitosti sektora CIT je však bežnou praxou, že vozidlá CIT vykonávajú oveľa väčší počet dodávok/vyzdvihnutí eurovej hotovosti za deň. Je preto vhodné odchýliť sa od nariadenia (ES) č. 1072/2009 tak, že sa neuloží žiadne obmedzenie počtu dodávok/vyzdvihnutí eurovej hotovosti, ktoré vozidlo CIT môže vykonať v hostiteľskom členskom štáte v priebehu jediného dňa.

(13) Vnútroštátne pravidlá, ktorými sa riadi správanie zamestnancov bezpečnostnej služby CIT mimo vozidla CIT a bezpečnosť miest dodávok/vyzdvihnutí eurovej hotovosti, by sa nemali vzťahovať na prípadné použitie systémov na znehodnocovanie bankoviek v kombinácii s prepravou bankoviek plne obrneným vozidlom CIT, ktoré nie je vybavené ISZB.

(14) Článok 1 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (5) sa týka prípadov vyslania, keď podnik poskytuje cezhraničné služby na vlastný účet a pod vlastným vedením na základe zmluvy uzavretej medzi podnikom a stranou, pre ktorú sú služby určené.

(15) Vzhľadom na špecifický charakter prepravných služieb CIT je potrebné zaistiť obdobné uplatňovanie smernice 96/71/ES na všetky cezhraničné služby prepravy eurovej hotovosti s cieľom zabezpečiť právnu istotu pre hospodárske subjekty a zaistiť praktickú uplatniteľnosť uvedenej smernice v tomto sektore.

(16) Vzhľadom na osobitosť príslušných prepravných činností a príležitostný charakter niektorých z nich by sa obdobné uplatnenie pravidiel minimálnej ochrany podľa smernice 96/71/ES malo obmedzovať na minimálnu mzdu vrátane sadzieb za nadčasy, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c) uvedenej smernice, a táto mzda by mala byť zaručená počas celého pracovného dňa, aby hospodárskym subjektom nepriniesla zbytočnú administratívnu záťaž. Ako sa uvádza v smernici 96/71/ES a v rámci obmedzení judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je koncept minimálnych mzdových taríf vymedzený vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou členského štátu, do ktorého je pracovník vyslaný. Ak pracovník CIT na základe zmluvy, právnych predpisov, správnych opatrení alebo praktických opatrení vykonáva cezhraničnú prepravu v inom členskom štáte počas viac ako 100 pracovných dní kalendárneho roka, je vhodné, aby sa na takéhoto pracovníka vzťahovali obdobne pravidlá minimálnej ochrany stanovené v smernici 96/71/ES.

(17) Uplatňovanie pravidiel minimálnej ochrany v hostiteľskom členskom štáte by sa nemalo dotknúť uplatňovania podmienok zamestnania a pracovných podmienok, ktoré sú priaznivejšie pre zamestnancov podľa zákona, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy v členskom štáte pôvodu pracovníka.

(18) Na účely stanovenia príslušných pravidiel minimálnej ochrany je vhodné, aby sa ustanovenia o spolupráci v oblasti informácií v článku 4 smernice 96/71/ES uplatňovali obdobne. V tomto ohľade by mali mať samotné členské štáty možnosť využiť administratívnu spoluprácu a výmenu informácií stanovenú v smernici 96/71/ES.

(19) Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (6).

(20) S cieľom zohľadniť technický pokrok a prípadné nové európske normy by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o zmenu a doplnenie technických predpisov a noriem týkajúcich sa ISZB, obrnenia vozidiel CIT, nepriestrelných viest a bezpečnostných schránok na zbrane. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni [a konzultácie so sociálnymi partnermi]. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(21) V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa, a to uľahčiť profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

ODDIEL 1 – SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ, KTORÝMI SA RIADI VŠETKA CEZHRANIČNÁ PREPRAVA EUROVEJ HOTOVOSTI CESTNOU DOPRAVOU

Článok 1 – Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „zúčastnený členský štát“ znamená členský štát, ktorého menou je euro;

b) „cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou“ znamená profesionálnu prepravu eurobankoviek a/alebo euromincí, a to buď za úhradu v mene tretích strán, alebo vykonávanú spoločnosťou prepravy peňažnej hotovosti („cash-in-transit“, ďalej len „CIT“), vozidlom CIT cestnou dopravou zo zúčastneného členského štátu, na účel dodávky eurobankoviek a/alebo euromincí do jedného alebo viacerých miest alebo na účel ich vyzdvihnutia z jedného alebo viacerých miest v jednom alebo vo viacerých iných zúčastnených členských štátoch a v členskom štáte pôvodu bez toho, aby bola dotknutá preprava maximálne 20 % hotovosti v inej mene ako euro vzhľadom na celkovú hodnotu prepravovanej hotovosti v tom istom vozidle CIT, ak je väčšina počtu dodávok/vyzdvihnutí eurovej hotovosti uskutočnených vozidlom CIT v priebehu rovnakého dňa vykonaná na území hostiteľského členského štátu alebo v prípade prepravy z bodu A do bodu B, ak sa uskutočňuje medzi dvoma rôznymi zúčastnenými členskými štátmi;

c) „cezhraničná licencia CIT“ znamená licenciu vydanú udeľujúcim orgánom členského štátu pôvodu, ktorá oprávňuje držiteľa vykonávať cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi zúčastnenými členskými štátmi v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení;

d) „udeľujúci orgán“ znamená orgán v členskom štáte pôvodu zodpovedný za vydávanie cezhraničných licencií CIT;

e) „členský štát pôvodu“ znamená zúčastnený členský štát, na ktorého území je spoločnosť CIT usadená. Spoločnosť CIT sa považuje za usadenú, ak skutočne uskutočňuje hospodársku činnosť v súlade s článkom 49 ZFEÚ, a to počas neurčitej doby, prostredníctvom stabilnej infraštruktúry z miesta, odkiaľ sa obchodná činnosť poskytovania služieb skutočne vykonáva;

f) „hostiteľský členský štát“ znamená jeden alebo viaceré zúčastnené členské štáty, iné ako členský štát pôvodu, v ktorých spoločnosť CIT poskytuje služby dodania/vyzdvihnutia eurovej hotovosti;

g) „tranzitný členský štát“ znamená jeden alebo viaceré zúčastnené členské štáty iné ako členský štát pôvodu, ktorým prechádza vozidlo CIT, aby dosiahlo hostiteľský členský štát alebo aby sa vrátilo späť do členského štátu pôvodu;

h) „počas dňa“ v súvislosti s prepravou znamená prepravu uskutočňovanú v čase od 6.00 do 22.00 hod.;

i) „zamestnanci bezpečnostnej služby CIT“ znamenajú zamestnancov, ktorí dostali pokyn viesť vozidlo CIT, v ktorom sa prepravuje eurová hotovosť, alebo chrániť obsah tohto vozidla;

j) „vozidlo CIT“ znamená vozidlo používané na profesionálnu prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou;

k) „vozidlo bežného vzhľadu“ znamená vozidlo CIT, ktoré má bežný vzhľad a nemá na sebe rozlišovacie znaky, ktoré by naznačovali, že patrí spoločnosti CIT alebo že sa používa na účely prepravy eurovej hotovosti;

l) „preprava z bodu A do bodu B“ znamená prepravu z jedného bezpečného miesta na iné bezpečné miesto bez akýchkoľvek medzizastávok;

m) „zabezpečený priestor“ znamená miesto dodávky/vyzdvihnutia eurovej hotovosti nachádzajúce sa v budove a zabezpečené proti neoprávnenému vniknutiu z hľadiska vybavenia (systémy proti vniknutiu) a prístupového protokolu osôb;

n) „bezpečné miesto“ znamená miesto v zabezpečenom priestore, ktoré je prístupné pre vozidlá CIT a v ktorom možno vozidlá CIT bezpečne naložiť a vyložiť;

o) „znehodnotiť“ bankovku znamená zničiť alebo poškodiť bankovku zafarbením alebo iným spôsobom, ako je uvedené v prílohe II;

p) „inteligentný systém na znehodnocovanie bankoviek“ alebo „ISZB“ znamená systém, ktorý spĺňa tieto podmienky:

i) schránka na bankovky nepretržite chráni bankovky systémom znehodnocovania eurovej hotovosti zo zabezpečeného priestoru do miesta dodania eurovej hotovosti alebo z miesta vyzdvihnutia eurovej hotovosti do zabezpečeného priestoru;

ii) zamestnanci bezpečnostnej služby CIT nemôžu otvoriť schránku mimo vopred naprogramovaného času a/alebo miesta ani zmeniť vopred naprogramovaný čas a/alebo miesto, keď/kde je možné schránku otvoriť, keď sa už začala preprava eurovej hotovosti;

iii) schránka je vybavená mechanizmom na trvalé znehodnotenie bankoviek, ak dôjde k neoprávnenému pokusu o otvorenie schránky a,

iv) spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II;

q) „koncový ISZB“ znamená ISZB, ktorý je vybavený na koncové použitie, teda bankovky zostávajú neprístupné pre zamestnancov bezpečnostnej služby CIT po celý čas a sú pod nepretržitou ochranou prostredníctvom ISZB zo zabezpečeného priestoru do zabezpečeného priestoru alebo v prípade bankomatových kaziet alebo kaziet iných hotovostných automatov zo zabezpečeného priestoru do interiéru bankomatu alebo iného hotovostného automatu;

r) „A1“ a „B1“ v súvislosti s úrovňami znalosti jazykov znamenajú úrovne ustanovené v spoločnom európskom referenčnom rámci Rady Európy pre jazyky uvedené v prílohe VII;

s) „úradné jazyky EÚ“ znamenajú jazyky uvedené v článku 1 nariadenia č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (7).

Článok 2 –Vyňatie

1. Z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia je vyňatá preprava eurobankoviek a euromincí, ktorá sa:

a) vykonáva na účet národných centrálnych bánk a medzi nimi alebo medzi tlačiarňami bankoviek a/alebo mincovňami zúčastnených členských štátov a príslušnými národnými centrálnymi bankami a

b) vykonáva za sprievodu vojenských alebo policajných zložiek.

2. Z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia je vyňatá preprava len euromincí, ktorá sa:

a) vykonáva na účet národných centrálnych bánk a medzi nimi alebo medzi mincovňami zúčastnených členských štátov a príslušnými národnými centrálnymi bankami a

b) vykonáva za sprievodu vojenských alebo policajných zložiek alebo zamestnancov súkromnej bezpečnostnej služby v samostatných vozidlách.

Článok 3 – Miesto odjazdu, maximálny čas trvania a počet dodávok/vyzdvihnutí eurovej hotovosti

1. Cezhraničná preprava eurovej hotovosti poskytovaná v súlade s týmto nariadením sa vykonáva počas dňa.

2. Vozidlo CIT, ktoré vykonáva cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti, začína svoju cestu v členskom štáte pôvodu a vracia sa doň v rovnaký deň.

3. Odchylne od odsekov 1 a 2 prepravu z bodu A do bodu B možno vykonať v časovom úseku 24 hodín za predpokladu, že preprava eurovej hotovosti počas noci je povolená podľa vnútroštátnych predpisov členského štátu pôvodu, tranzitného členského štátu a hostiteľského členského štátu.

4. Odchylne od nariadenia (ES) č. 1072/2009 neexistuje žiadne obmedzenie počtu dodávok/vyzdvihnutí eurovej hotovosti, ktoré môže vozidlo CIT vykonať v hostiteľskom členskom štáte v priebehu rovnakého dňa.

Článok 4 – Cezhraničná licencia CIT

1. Spoločnosť, ktorá má v úmysle uskutočňovať cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou, predkladá žiadosť o cezhraničnú licenciu CIT udeľujúcemu orgánu vo svojom členskom štáte pôvodu.

2. Cezhraničnú licenciu CIT vydáva na obdobie piatich rokov vnútroštátny udeľujúci orgán za predpokladu, že žiadajúca spoločnosť spĺňa tieto podmienky:

a) je oprávnená vykonávať prepravu CIT v rámci svojho členského štátu pôvodu alebo ak členský štát nezaviedol špecifický schvaľovací postup spoločností CIT, ktorý dopĺňa všeobecné pravidlá platné pre bezpečnosť alebo sektor dopravy, je schopná poskytnúť dôkazy o tom, že pravidelnú činnosť prepravy hotovosti už uskutočňovala najmenej 24 mesiacov pred podaním tejto žiadosti v rámci svojho členského štátu, pričom neporušila platné vnútroštátne právo tohto členského štátu upravujúce takéto činnosti;

b) jej manažéri a členovia predstavenstva nemajú príslušný záznam v trestnom registri, majú dobrú povesť a sú bezúhonní napríklad podľa relevantných policajných záznamov;

c) má platné poistenie občiansko-právnej zodpovednosti prinajmenšom na krytie škôd na živote a majetku tretích strán bez ohľadu na to, či je poistená prepravovaná hotovosť;

d) žiadajúca spoločnosť, jej zamestnanci bezpečnostnej služby CIT, používané vozidlá a bezpečnostné postupy uplatňované na účely cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti sú v súlade s týmto nariadením alebo platným vnútroštátnym právom týkajúcim sa osobitne prepravy hotovosti, ak sa toto nariadenie na ne výslovne odvoláva.

3. Cezhraničná licencia CIT sa vypracováva v súlade s modelom a fyzickými znakmi, ktoré sú vymedzené v prílohe I. Zamestnanci bezpečnostnej služby CIT vo vozidlách CIT, ktoré zabezpečujú profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou, musia byť vždy schopní predložiť kontrolným orgánom originál alebo overenú kópiu platnej cezhraničnej licencie CIT.

4. Cezhraničná licencia CIT umožňuje spoločnosti vykonávať cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti za podmienok stanovených týmto nariadením. Odchylne od nariadenia (ES) č. 1072/2009 držiteľ takejto licencie nemusí vlastniť licenciu Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru cestnou dopravou.

Článok 5 – Zamestnanci bezpečnostnej služby CIT

1. Všetci zamestnanci bezpečnostnej služby CIT spĺňajú tieto požiadavky:

a) nemajú príslušný záznam v trestnom registri, majú dobrú povesť a sú bezúhonní napríklad podľa relevantných policajných záznamov;

b) majú lekárske osvedčenie, v ktorom sa potvrdzuje, že ich fyzické a duševné zdravie im umožňuje vykonávať úlohy;

c) úspešne absolvovali najmenej 200 hodín úvodnej odbornej prípravy ad hoc, do čoho sa nezahŕňa odborná príprava na používanie strelných zbraní.

Minimálne požiadavky na úvodnú odbornú prípravu ad hoc uvedenú v písmene c) sú stanovené v prílohe VI. Najmenej každé tri roky sa zamestnanci bezpečnostnej služby CIT zúčastňujú na ďalších školeniach v oblastiach stanovených v bode 3 prílohy VI.

2. Aspoň jeden zamestnanec bezpečnostnej služby CIT vo vozidle CIT má znalosti jazykov používaných miestnymi orgánmi a obyvateľstvom v príslušných oblastiach tranzitného členského štátu a hostiteľského členského štátu aspoň na úrovni A1. Vozidlo CIT musí byť navyše v neustálom rádiovom spojení prostredníctvom riadiaceho strediska spoločnosti CIT s osobou, ktorá má znalosti jazykov používaných miestnymi orgánmi a obyvateľstvom v príslušných oblastiach tranzitného členského štátu a hostiteľského členského štátu aspoň na úrovni B1, aby bola po celý čas zabezpečená účinná komunikácia s vnútroštátnymi orgánmi.

Článok 6 – Nosenie zbraní

1. Zamestnanci bezpečnostnej služby CIT dodržiavajú právo členského štátu pôvodu, tranzitného členského štátu a hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o nosenie zbraní a maximálne povolené kalibre.

2. Pri vstupe na územie členského štátu, ktorého právo nepovoľuje ozbrojenie zamestnancov bezpečnostnej služby CIT, sa akékoľvek zbrane v držbe zamestnancov bezpečnostnej služby CIT umiestňujú do bezpečnostnej schránky na zbrane vo vnútri vozidla, ktorá spĺňa európsku normu EN 1143-1. Zamestnanci bezpečnostnej služby CIT nemajú k týmto zbraniam prístup počas celého trvania cesty cez územie tohto členského štátu. Zbrane možno z bezpečnostnej schránky na zbrane vybrať pri vstupe na územie členského štátu, ktorého právo povoľuje ozbrojenie zamestnancov bezpečnostnej služby CIT, a musia sa z nej vybrať pri vstupe na územie členského štátu, ktorého právo vyžaduje ozbrojenie zamestnancov bezpečnostnej služby CIT. Na otvorenie bezpečnostnej schránky na zbrane sa vyžaduje diaľkový zásah riadiaceho strediska pre dané vozidlo CIT a toto otvorenie musí byť podmienené overením presnej zemepisnej polohy vozidla CIT riadiacim strediskom.

Požiadavky uvedené v prvom pododseku sa uplatňujú aj v prípade, že typ alebo kaliber zbrane sa nepovoľuje podľa práva tranzitného členského štátu alebo hostiteľského členského štátu.

3. Ak vozidlo CIT, ktorého členský štát pôvodu nepovoľuje zamestnancom bezpečnostnej služby CIT nosiť zbrane, vstúpi na územie členského štátu, ktorého právo vyžaduje od zamestnancov bezpečnostnej služby CIT povinnosť nosiť zbrane, spoločnosť CIT musí zabezpečiť, aby zamestnanci bezpečnostnej služby CIT vo vozidle mali k dispozícii potrebné zbrane a aby spĺňali minimálne požiadavky hostiteľského členského štátu na odbornú prípravu.

4. Zamestnanci bezpečnostnej služby CIT, ktorí sú ozbrojení alebo cestujú vo vozidle CIT so zbraňami, musia vlastniť profesionálny zbrojný preukaz alebo povolenie vydané vnútroštátnymi orgánmi tranzitného členského štátu alebo hostiteľského členského štátu, ak tieto členské štáty povoľujú zamestnancom bezpečnostnej služby CIT, aby boli ozbrojení, a musia spĺňať všetky vnútroštátne požiadavky pre tieto profesionálne zbrojné preukazy alebo povolenia. Na tento účel môžu členské štáty uznávať profesionálne zbrojné preukazy alebo povolenia iného členského štátu.

5. Členské štáty zriadia jednotný centrálny národný kontaktný bod, kam spoločnosti CIT usadené v inom členskom štáte môžu predkladať žiadosti o vydanie profesionálneho zbrojného preukazu alebo povolenia pre svojich zamestnancov bezpečnostnej služby CIT. Federálne členské štáty môžu zriadiť kontaktné body na úrovni jednotlivých štátov. Členské štáty informujú žiadateľov o výsledku žiadosti do troch mesiacov od predloženia úplnej žiadosti.

6. Aby sa zamestnancom bezpečnostnej služby CIT, ktorí sú zamestnaní spoločnosťou usadenou v inom členskom štáte, uľahčilo splnenie vnútroštátnych požiadaviek na získanie profesionálneho zbrojného preukazu alebo povolenia, členské štáty zabezpečia validáciu zodpovedajúcej odbornej prípravy pre profesionálne zbrane absolvovanej v členskom štáte, v ktorom je usadený zamestnávateľ žiadateľa. Ak to nie je možné, členské štáty zabezpečia, aby bola potrebná odborná príprava pre profesionálne zbrane poskytovaná na ich území v úradnom jazyku EÚ, ktorý je úradným jazykom členského štátu, v ktorom je usadený zamestnávateľ žiadateľa.

Článok 7 – Vybavenie vozidla CIT

1. Vozidlá CIT musia byť vybavené globálnym navigačným systémom. Riadiace stredisko spoločnosti CIT musí byť schopné nepretržite a presne lokalizovať svoje vozidlá.

2. Vozidlá CIT musia byť vybavené vhodnými komunikačnými nástrojmi, aby bolo možné kedykoľvek nadviazať kontakt s riadiacim strediskom spoločnosti CIT prevádzkujúcej vozidlá a s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Čísla tiesňového volania na skontaktovanie policajných zložiek v tranzitnom členskom štáte alebo v hostiteľskom členskom štáte musia byť k dispozícii vo vozidle.

3. Vozidlá CIT musia byť vybavené takým spôsobom, ktorý umožňuje zaznamenávanie času a miesta všetkých dodávok/vyzdvihnutí eurovej hotovosti, aby bolo možné skontrolovať kedykoľvek podiel dodávok/vyzdvihnutí eurovej hotovosti podľa článku 1 písm. b).

4. Ak sú vozidlá CIT vybavené ISZB, použitý ISZB musí byť v súlade s prílohou II a musí byť homologizovaný v zúčastnenom členskom štáte. V odpovedi na žiadosť o overenie zo strany orgánov členského štátu pôvodu, hostiteľského členského štátu alebo tranzitného členského štátu, spoločnosti, ktoré vykonávajú cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti vo vozidlách CIT s použitím ISZB, poskytnú do 48 hodín písomný dôkaz o schválení použitého modelu ISZB.

Článok 8 – Úloha vnútroštátnych policajných zložiek

Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych predpisov, ktoré vyžadujú:

a) aby sa preprava eurovej hotovosti oznámila vopred polícii;

b) aby vozidlá CIT boli vybavené zariadením, ktoré umožňuje, aby ich polícia sledovala na diaľku;

c) aby sa preprava z bodu A do bodu B vysokej hodnoty uskutočňovala v sprievode polície.

Článok 9 – Pravidlá na zaistenie bezpečnosti miest dodávok/vyzdvihnutí eurovej hotovosti v hostiteľskom členskom štáte

Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel správania zamestnancov bezpečnostnej služby CIT mimo vozidla CIT a bezpečnosť miest v príslušnom členskom štáte, kam sa eurová hotovosť dodáva a/alebo odkiaľ sa vyzdvihuje.

Článok 10 – Stiahnutie znehodnotených bankoviek z obehu

Spoločnosti CIT vykonávajúce svoju činnosť podľa tohto nariadenia sťahujú z obehu všetky bankovky, ktoré mohli byť znehodnotené, a ktoré nájdu pri výkone svojej činnosti. Tieto bankovky odovzdávajú v príslušnej pobočke národnej centrálnej banky svojho členského štátu pôvodu a písomne zdôvodnia dôvod a spôsob znehodnotenia. Ak sa takéto bankovky zozbierajú v hostiteľskom členskom štáte, národná centrálna banka členského štátu pôvodu informuje národnú centrálnu banku hostiteľského členského štátu.

Článok 11 – Vzájomná výmena informácií

1. Členské štáty predkladajú Komisii pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9, ako aj informácie o tom, ktoré ISZB homologizovali, a bezodkladne Komisiu informujú o každej zmene týkajúcej sa týchto pravidiel a homologizácie. Komisia zaisťuje uverejnenie týchto pravidiel, ako aj zoznamu homologizovaných ISZB vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ktoré sú úradnými jazykmi v príslušných zúčastnených členských štátoch prostredníctvom náležitých komunikačných kanálov s cieľom pohotovo informovať všetky subjekty zapojené do cezhraničnej činnosti CIT.

2. Členské štáty vedú evidenciu o všetkých spoločnostiach, ktorým vydali cezhraničnú licenciu CIT, a informujú Komisiu o jej obsahu. Túto evidenciu aktualizujú, vrátane záznamov o rozhodnutiach o pozastavení platnosti licencie alebo jej odňatí podľa článku 22 a bezodkladne o tejto aktualizácii informujú Komisiu. Na uľahčenie výmeny informácií Komisia zriadi ústrednú zabezpečenú databázu obsahujúcu údaje o vydaných, pozastavených alebo odňatých licenciách, ktorá bude prístupná príslušným orgánom zúčastnených členských štátov.

3. Pri vykonávaní článku 5 ods. 1 písm. a) členský štát pôvodu zohľadňuje informácie týkajúce sa záznamu v trestnom registri, povesti a bezúhonnosti zamestnancov bezpečnostnej služby CIT, ktoré mu oznámi hostiteľský členský štát.

4. Členské štáty informujú Komisiu o svojich konkrétnych požiadavkách na odbornú prípravu zamestnancov bezpečnostnej služby CIT na účely úvodnej odbornej prípravy ad hoc uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. c). Komisia zaistí zverejnenie týchto pravidiel vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ktoré sú úradnými jazykmi v príslušných zúčastnených členských štátoch, vhodnými prostriedkami s cieľom informovať všetky subjekty zapojené do cezhraničnej činnosti CIT.

5. Členské štáty informujú Komisiu o adresách a ďalších kontaktných údajoch národných kontaktných bodov uvedených v článku 6 ods. 5 a príslušnom vnútroštátnom práve. Komisia zaistí zverejnenie týchto informácií vhodnými prostriedkami s cieľom informovať všetky subjekty zapojené do cezhraničnej činnosti CIT.

6. Ak členský štát odníme profesionálny zbrojný preukaz alebo povolenie, ktoré vydal zamestnancovi bezpečnostnej služby CIT spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, informuje o tejto skutočnosti udeľujúci orgán členského štátu pôvodu.

7. Členské štáty informujú Komisiu o adresách a iných kontaktných údajoch príslušných orgánov uvedených v článku 12 ods. 2 Komisia zaistí zverejnenie týchto informácií vhodnými prostriedkami s cieľom informovať všetky subjekty zapojené do cezhraničnej činnosti CIT.

Článok 12 – Informácie pred začatím cezhraničnej prepravy

1. Spoločnosť, ktorá je držiteľkou cezhraničnej licencie CIT alebo o udelenie takejto licencie požiadala, oznámi udeľujúcemu orgánu najmenej dva mesiace pred začatím svojej cezhraničnej činnosti členské štáty, v ktorých bude vykonávať prepravu CIT. Členský štát pôvodu následne bezodkladne oznámi dotknutým členským štátom, že sa má začať cezhraničná činnosť.

2. Spoločnosť, ktorá plánuje vykonávať cezhraničnú prepravu peňažnej hotovosti, oznámi v predstihu príslušnému orgánu alebo príslušným orgánom, ktoré stanovil hostiteľský členský štát, informácie o druhu alebo druhoch prepravy, ktoré bude používať, mená osôb, ktoré môžu vykonávať túto prepravu a druh nosených zbraní.

ODDIEL 2 – OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE KAŽDÝ DRUH PREPRAVY

Článok 13 – Uplatniteľné prepravné podmienky

1. Pokiaľ ide o cezhraničnú prepravu eurobankoviek cestnou dopravou vykonávanú na vlastnom území, každý členský štát povolí:

a) najmenej jednu z možností uvedených v článkoch 14, 15, 16, 17 alebo 18 a

b) možnosti ustanovené v článkoch 14, 15, 16, 17 a 18, ktoré sú porovnateľné s prepravnými podmienkami povolenými pre vnútroštátnu prepravu CIT.

Článok 17 sa uplatňuje na všetky členské štáty, pokiaľ ide o prepravu z bodu A do bodu B.

2. Pokiaľ ide o cezhraničnú prepravu euromincí cestnou dopravou na vlastnom území, každý členský štát povoľuje:

a) najmenej jednu z možností ustanovených v článkoch 19 alebo 20 a

b) možnosti ustanovené v článkoch 19 a 20, ktoré sú porovnateľné s prepravnými podmienkami povolenými pre vnútroštátnu prepravu CIT.

3. Spoločná preprava eurobankoviek a euromincí sa riadi prepravnými podmienkami platnými pre cezhraničnú prepravu eurobankoviek.

4. Pokiaľ ide o uplatňovanie článkov 14, 15, 16 a 18, členský štát môže rozhodnúť, že na jeho území sa môže na obsluhu vonkajších bankomatov alebo iných vonkajších hotovostných automatov použiť iba koncový ISZB za predpokladu, že sa rovnaké pravidlá uplatňujú pri vnútroštátnej preprave CIT.

5. Zúčastnené členské štáty informujú Komisiu o prepravných podmienkach uplatniteľných v súlade s týmto článkom. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie príslušné oznámenie. Uplatniteľné prepravné podmienky nadobúdajú platnosť mesiac po uverejnení oznámenia. Zúčastnené členské štáty uplatňujú rovnaký postup v prípade, že sa nové prepravné podmienky stanú uplatniteľnými v súlade s týmto článkom.

6. Ak hostiteľský členský štát alebo tranzitný členský štát zistí, že ISZB má vážne nedostatky, pokiaľ ide o bežne požadované technické vlastnosti, t. j. že prístup k peňažnej hotovosti je možný bez spustenia mechanizmu znehodnotenia alebo že ISZB bol po homologizácii upravený takým spôsobom, že už nespĺňa kritériá homologizácie, informuje o tom Komisiu a členský štát, ktorý ISZB homologizoval, a môže požiadať, aby sa na tomto ISZB vykonali nové testy. Do času, kým budú známe výsledky týchto nových testov, môžu členské štáty dočasne zakázať používanie tohto ISZB na svojom území. Bezodkladne o tom informujú Komisiu a ostatné zúčastnené členské štáty.

Článok 14 – Preprava bankoviek v neobrnenom vozidle CIT bežného vzhľadu vybavenom ISZB

Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi cezhraničnej licencie CIT, môžu vykonávať cezhraničnú prepravu eurobankoviek cestnou dopravou v neobrnenom vozidle CIT vybavenom ISZB za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) vozidlo má bežný vzhľad;

b) vo vozidle sú najmenej dvaja zamestnanci bezpečnostnej služby CIT;

c) žiaden z týchto zamestnancov bezpečnostnej služby CIT nemá na sebe rovnošatu.

Článok 15 – Preprava bankoviek v neobrnenom vozidle CI s jasným označením, že je vybavené ISZB

Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi cezhraničnej licencie CIT, môžu vykonávať cezhraničnú prepravu eurobankoviek cestnou dopravou v neobrnenom vozidle CIT vybavenom ISZB za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) vozidlo a schránky na bankovky majú veľmi jasné označenie toho, že sú vybavené ISZB a toto označenie musí zodpovedať piktogramom uvedeným v prílohe III;

b) vo vozidle sú najmenej dvaja zamestnanci bezpečnostnej služby CIT.

Článok 16 – Preprava bankoviek vo vozidle CIT s obrnenou kabínou vybavenom ISZB

Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi cezhraničnej licencie CIT, môžu vykonávať cezhraničnú prepravu eurobankoviek cestnou dopravou vo vozidle CIT s obrnenou kabínou vybavenom ISZB za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) kabína vozidla je obrnená, aby odolala aspoň streľbe zo strelných zbraní v súlade so špecifikáciami uvedenými v prílohe V;

b) vozidlo a schránky na bankovky majú veľmi jasné označenie toho, že sú vybavené ISZB a toto označenie zodpovedá piktogramom uvedeným v prílohe III;

c) kabína vozidla je vybavená nepriestrelnými vestami pre každého zamestnanca bezpečnostnej služby CIT, ktorý je vo vozidle, ktoré rešpektujú aspoň normu VPAM triedu 5, normu NIJ triedu IIIA alebo rovnocennú normu;

d) vo vozidle sú najmenej dvaja zamestnanci bezpečnostnej služby CIT.

Zamestnanci bezpečnostnej služby CIT môžu mať oblečené nepriestrelné vesty uvedené v písmene c) počas prepravy a obliekajú si ich vždy, keď sa to vyžaduje podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého sa nachádzajú.

Článok 17 – Preprava bankoviek v plne obrnenom vozidle CIT nevybavenom ISZB

Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi cezhraničnej licencie CIT, môžu vykonávať cezhraničnú prepravu eurobankoviek cestnou dopravou v plne obrnenom vozidle CIT nevybavenom ISZB za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) časti vozidla, v ktorých sa nachádzajú zamestnanci bezpečnostnej služby CIT, sú obrnené tak, aby boli schopné odolať aspoň streľbe zo strelných zbraní v súlade so špecifikáciami uvedenými v prílohe V;

b) kabína vozidla je vybavená nepriestrelnými vestami pre každého zamestnanca bezpečnostnej služby CIT vo vozidle, ktoré spĺňajú aspoň normu VPAM triedu 5, normu NIJ triedu IIIA alebo rovnocennú normu;

c) vo vozidle sú najmenej traja zamestnanci bezpečnostnej služby CIT.

Zamestnanci bezpečnostnej služby CIT môžu mať oblečené vesty uvedené v písmene b) počas prepravy a obliekajú si ich vždy, keď sa to vyžaduje podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého sa nachádzajú.

Článok 18 – Preprava bankoviek v plne obrnenom vozidle CIT vybavenom ISZB

Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi cezhraničnej licencie CIT, môžu vykonávať cezhraničnú prepravu eurobankoviek cestnou dopravou v plne obrnenom vozidle CIT vybavenom ISZB v súlade s článkom 16 písm. b) a s článkom 17 písm. a) a b).

Vo vozidle musia byť najmenej dvaja zamestnanci bezpečnostnej služby CIT.

Článok 19 – Preprava mincí v neobrnenom vozidle CIT

Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi cezhraničnej licencie CIT, môžu vykonávať cezhraničnú prepravu euromincí cestnou dopravou v neobrnenom vozidle CIT prevážajúcom výhradne mince za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) vozidlo má bežný vzhľad;

b) vo vozidle sú najmenej dvaja zamestnanci bezpečnostnej služby CIT;

c) žiaden z týchto zamestnancov bezpečnostnej služby CIT nemá na sebe rovnošatu.

Článok 20 – Preprava mincí vo vozidle CIT s obrnenou kabínou

Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi cezhraničnej licencie CIT, môžu vykonávať cezhraničnú prepravu euromincí cestnou dopravou vo vozidle CIT s obrnenou kabínou prevážajúcom výhradne mince za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) kabína vozidla je obrnená, aby odolala aspoň streľbe zo strelných zbraní v súlade so špecifikáciami uvedenými v prílohe V;

b) vozidlo má veľmi jasné označenie toho, že preváža výhradne mince, a toto označenie zodpovedá piktogramu uvedenému v prílohe IV;

c) kabína vozidla je vybavená nepriestrelnými vestami pre každého zamestnanca bezpečnostnej služby CIT vo vozidle, ktoré rešpektujú aspoň normu VPAM triedu 5, normu NIJ triedu IIIA alebo rovnocennú normu;

d) vo vozidle sú najmenej dvaja zamestnanci bezpečnostnej služby CIT.

Zamestnanci bezpečnostnej služby CIT môžu mať oblečené nepriestrelné vesty uvedené v písmene c) počas prepravy a obliekajú si ich vždy, keď sa to vyžaduje podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého sa nachádzajú.

ODDIEL 3 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21 –  Kontrola dodržiavania pravidiel

Počas platnosti cezhraničnej licencie CIT členské štáty pôvodu zabezpečia, aby sa dodržiavali pravidlá ustanovené v tomto nariadení, a to aj prostredníctvom náhodných kontrol bez predchádzajúceho oznámenia spoločnosti. Takéto kontroly môžu vykonávať aj hostiteľské členské štáty.

Článok 22 – Sankcie

1. Ak príslušné vnútroštátne orgány zistia, že došlo k porušeniu jednej z podmienok, na ktorých základe sa udelila cezhraničná licencia CIT, udeľujúci orgán môže predmetnej spoločnosti zaslať varovanie, uložiť jej pokutu, pozastaviť platnosť jej licencie na dobu od dvoch týždňov do dvoch mesiacov alebo úplne odňať licenciu v závislosti od povahy, resp. závažnosti porušenia. Udeľujúci orgán môže predmetnej spoločnosti takisto zakázať žiadať o novú licenciu až na dobu piatich rokov.

2. Tranzitný členský štát alebo hostiteľský členský štát oznamuje každé porušenie tohto nariadenia vrátane porušenia vnútroštátnych pravidiel uvedených v článkoch 8 a 9 príslušným vnútroštátnym orgánom členského štátu pôvodu, ktoré rozhodnú o primeranej sankcii. V prípade porušenia vnútroštátnych pravidiel uvedených v článkoch 8 a 9 alebo uplatniteľných prepravných podmienok uvedených v článku 13 môže tranzitný členský štát alebo hostiteľský členský štát navyše uložiť pokutu. Okrem toho môže zakázať zamestnancom bezpečnostnej služby CIT, ktorí sa takéhoto porušenia dopustili, vykonávať cezhraničnú prepravu peňažnej hotovosti na svojom území, ak im možno pričítať toto porušenie.

3. Tranzitný členský štát alebo hostiteľský členský štát môže spoločnosti CIT pozastaviť právo vykonávať prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou na svojom území na dobu najviac dvoch mesiacov až do rozhodnutia udeľujúceho orgánu členského štátu pôvodu, ktoré udeľujúci orgán prijme v uvedenej lehote, ak spoločnosť CIT:

a) nedodržala ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa minimálneho počtu zamestnancov bezpečnostnej služby CIT vo vozidle CIT alebo týkajúce sa zbraní;

b) vykonáva svoju prepravnú činnosť spôsobom, ktorý ohrozuje verejný poriadok, alebo

c) opakovane porušila toto nariadenie.

4. Členský štát, ktorý vydal profesionálny zbrojný preukaz alebo povolenie, môže uložiť sankcie zamestnancom bezpečnostnej služby CIT podľa svojich vnútroštátnych pravidiel v prípade porušenia jeho vnútroštátneho práva o zbraniach.

5. Sankcie musia byť primerané závažnosti porušenia.

Článok 23 – Núdzové bezpečnostné opatrenia

1. Členský štát môže rozhodnúť o zavedení dočasných bezpečnostných opatrení prekračujúcich rámec opatrení ustanovených v tomto nariadení, a to v prípade naliehavého problému, ktorý má zásadný vplyv na bezpečnosť činností CIT. Takéto dočasné opatrenia sa uplatňujú na všetku prepravu CIT na celom vnútroštátnom území alebo na jeho časti počas najviac štyroch týždňov a bezodkladne sa oznamujú Komisii. Komisia zabezpečuje ich rýchle uverejnenie vhodnými prostriedkami.

2. Predĺženie platnosti dočasných opatrení ustanovených v odseku 1 na obdobie dlhšie ako štyri týždne podlieha predchádzajúcemu povoleniu Komisie. Komisia rozhodne o udelení takéhoto predchádzajúceho povolenia do 72 hodín od prijatia žiadosti.

Článok 24 – Odmeňovanie zamestnancov bezpečnostnej služby CIT vykonávajúcich cezhraničnú prepravu

Zamestnancom bezpečnostnej služby CIT vykonávajúcim cezhraničnú prepravu v súlade s týmto nariadením sa zaručuje príslušná minimálna mzda vrátane sadzieb za nadčasy v hostiteľskom členskom štáte v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. c) smernice 96/71/ES. Ak je príslušná minimálna mzda v hostiteľskom členskom štáte vyššia ako mzda vyplácaná zamestnancovi v členskom štáte pôvodu, na celý pracovný deň sa uplatňuje príslušná minimálna mzda hostiteľského členského štátu vrátane sadzieb za nadčasy. Ak sa preprava vykonáva v niekoľkých hostiteľských členských štátoch počas rovnakého dňa a viac ako jeden z týchto členských štátov má vyššiu príslušnú minimálnu mzdu, ako je mzda uplatňovaná v členskom štáte pôvodu, na celý pracovný deň sa uplatňuje najvyššia z týchto minimálnych miezd vrátane sadzieb za nadčasy.

Ak však vyplýva zo zmluvy, právnych predpisov, správnych opatrení alebo praktických opatrení, že zamestnanec CIT vykonáva cezhraničnú prepravu počas viac ako 100 pracovných dní kalendárneho roka úplne alebo čiastočne strávených v inom členskom štáte, podmienky zamestnania a pracovné podmienky uvedené v smernici 96/71/ES sa uplatňujú v plnom rozsahu na všetky pracovné dni strávené úplne alebo čiastočne v tomto hostiteľskom členskom štáte v danom kalendárnom roku.

Na účely stanovenia príslušných podmienok zamestnania a pracovných podmienok sa článok 4 smernice 96/71/ES uplatňuje obdobne.

Článok 25 – Výbor pre cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti

1. Zriaďuje sa výbor pre cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti. Predsedá mu Komisia a má dvoch zástupcov za každý zúčastnený členský štát spolu s dvoma zástupcami Európskej centrálnej banky.

2. Výbor zasadá najmenej raz za rok, aby prediskutoval vykonávanie tohto nariadenia. Na tento účel uskutočňuje konzultácie so zainteresovanými stranami v sektore vrátane sociálnych partnerov a v prípade potreby zohľadňuje ich stanoviská. S výborom sa uskutočňujú konzultácie pri príprave preskúmania uvedeného v článku 26.

Článok 26 – Preskúmanie

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia do 1. decembra 2016 a potom raz za päť rokov. Na tento účel uskutočňuje konzultácie so zainteresovanými stranami v sektore vrátane sociálnych partnerov a následné konzultácie s členskými štátmi. Správa preskúma najmä možnosť stanovenia spoločných požiadaviek na odbornú prípravu v oblasti nosenia zbraní zamestnancami bezpečnostnej služby CIT, možné zmeny článku 24 v zmysle smernice 96/71/ES, dôkladne zohľadní technologický pokrok v oblasti ISZB, zváži možnú pridanú hodnotu vydávania skupinových licencií Únie pre CIT a posúdi, či treba toto nariadenie zodpovedajúcim spôsobom zrevidovať.

Článok 27 – Zmena a doplnenie technických pravidiel

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 28 prijať delegované akty týkajúce sa zmeny a doplnenia prílohy II a technických pravidiel o normách uplatniteľných na obrnenie vozidiel CIT a nepriestrelné vesty uvedené v článkoch 16, 17, 18 a 20 a bezpečnostných schránok na zbrane uvedených v článku 6 ods. 2 s cieľom zohľadniť technologický pokrok a prípadné nové európske normy.

Článok 28 – Vykonávanie delegovania právomoci

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 27 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 30. novembra 2012.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 27 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 27 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 29 – Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12 mesiacov od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 16. novembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

W. SZCZUKA


(1)  Ú. v. EÚ C 278, 15.10.2010, s. 1.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 27. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. októbra 2011.

(3)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72.

(5)  Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9.

(7)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.


PRÍLOHA I

VZOR CEZHRANIČNEJ LICENCIE CIT

VZOR CEZHRANIČNEJ LICENCIE CIT

VZOR CEZHRANIČNEJ LICENCIE CIT 2


PRÍLOHA II

INTELIGENTNÝ SYSTÉM NA ZNEHODNOCOVANIE BANKOVIEK (ISZB)

I. Vymedzenie pojmov a všeobecné ustanovenia

ISZB môže obsahovať buď bankovky (balené alebo nebalené) alebo jednu či viac bankomatových kaziet alebo kaziet iných hotovostných automatov.

ISZB musí byť homologizovaný v zúčastnenom členskom štáte, aby sa mohol používať na cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti podľa tohto nariadenia. Homologizácia sa musí vykonať podľa platnej osobitnej európskej normy. Pokiaľ takáto norma neexistuje, homologizácia sa musí vykonať v súlade s touto prílohou.

II. Schvaľovací postup ISZB

a) Ak má byť ISZB homologizovaný, musí prejsť rôznymi testami v testovacom laboratóriu, ktoré schválil alebo uznal zúčastnený členský štát. Musia ho ďalej dopĺňať pokyny na použitie zariadenia, ktoré znázorňujú prevádzkové postupy a podmienky, ktoré zabezpečujú účinnosť zničenia alebo znehodnotenia bankoviek.

Tieto testy musia umožniť stanoviť, či sú dostatočne vyhovujúce tieto technické vlastnosti ISZB:

i) Hlavné požadované funkcie monitorovacieho systému

— neustále monitorovať a zaznamenávať pokyny týkajúce sa podmienok prístupu k ISZB a jeho používania,

— neustále overovať dodržiavanie týchto pokynov a zisťovať odchýlky,

— automaticky a ihneď znehodnocovať bankovky v prípade nedodržania pokynov, zistenia odchýlok alebo otvorenia schránky mimo vopred naprogramovaných časov a/alebo miest.

ii) Miesto, na ktorom sa môže monitorovací systém naprogramovať, a vplyv zamestnancov bezpečnostnej služby CIT na fungovanie ISZB

ISZB sa musí naprogramovať len v zabezpečenom priestore. Koncový ISZB sa musí naprogramovať len na bezpečnom mieste.

Zamestnanci bezpečnostnej služby CIT nesmú mať možnosť akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie ISZB mimo vopred naprogramovaných časov a/alebo miest. Ak však existuje systém časového posunu spustenia mechanizmu znehodnocovania, zamestnanci bezpečnostnej služby CIT môžu časový posun obnoviť jeden raz.

iii) Miesto, na ktorom sa môže ISZB otvoriť (v prípade koncových systémov)

ISZB sa smie otvoriť len na vopred naprogramovaných miestach určenia.

b) ISZB sa musí znova otestovať každých päť rokov, a to aj v prípade, že vnútroštátne povolenie bolo vydané na neurčitú dobu. Ak výsledky nových testov nie sú presvedčivé, homologizácia prestáva byť platná pre cezhraničnú prepravu podľa tohto nariadenia.

c) Aby boli testy úspešné, musí sa po vykonaní testov dosiahnuť jeden z týchto výsledkov:

— nebolo možné získať prístup k bankovkám, ISZB nebol poškodený a jeho mechanizmus zostal funkčný alebo

— ISZB bol poškodený, ale nebolo možné získať prístup k bankovkám bez spustenia systému znehodnocovania.

III. Testovacie postupy

Metóda používaná na vykonávanie testov a normy určujúce výsledok, ktorý testované systémy musia dosiahnuť, sú stanovené v tejto prílohe. Na vnútroštátnej úrovni však možno vykonať úpravy na ich zosúladenie s existujúcimi testovacími protokolmi, ktoré používajú laboratóriá v každom členskom štáte. Aby ISZB mohol byť homologizovaný, výrobca musí zaručiť, že výsledky testovacích postupov v tejto prílohe boli postúpené homologizačnému úradu.

a) Test odolnosti ISZB voči rôznym scenárom útoku

Z rôznych testov simulujúcich scenár útoku musia členské štáty vykonať šesť, pričom ostatné sa môžu vykonať tiež, a to v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami.

Každý z vykonaných testov musí byť úspešný v zmysle bodu II písm. c):

— povinné testy:

1. prerušenie napájania zo zdroja elektrickej energie;

2. vlámanie do schránky;

3. otvorenie schránky deštrukčnými prostriedkami (napríklad kladivom);

4. rýchle rozrezanie („gilotína“);

5. ponorenie do tekutiny;

6. postupné a bezprostredné vystavenie extrémnym teplotám (horúce a ľadové): napríklad chladenie v tekutom dusíku a ohriatie v predhriatej rúre,

— odporúčané testy, ktoré sa tiež môžu vykonať:

7. odolnosť proti strelným zbraniam (napríklad náboje kalibru 12);

8. použitie chemikálií;

9. voľný pád;

10. vystavenie silným elektromagnetickým vlnám;

11. vystavenie silným elektrostatickým vlnám.

b) Účinnosť znehodnotenia bankoviek

V súčasnosti používané procesy znehodnocovania sú zafarbenie, chemické zničenie a pyrotechnické zničenie. Vzhľadom na prípadný technologický vývoj zoznam použitých procesov nie je vyčerpávajúci a je len orientačný.

Po akomkoľvek neoprávnenom pokuse získať prístup k bankovkám rôznymi formami útoku sa musia bankovky buď zničiť, alebo zafarbiť. Musia sa vykonať aspoň tri testy.

Nevratne znehodnotených musí byť 100 % bankoviek. Okrem toho musí byť každému držiteľovi bankoviek zrejmé, že bankovky prešli znehodnotením.

Ak sú bankovky v bezpečnostných baleniach, musí sa zafarbiť minimálne 10 % plochy oboch strán každej bankovky. Ak bankovky nie sú v bezpečnostných baleniach, musí sa zafarbiť minimálne 20 % plochy oboch strán každej bankovky. V prípade systémov zničenia sa musí v oboch prípadoch zničiť minimálne 20 % plochy každej bankovky.

c) Obsah testov na odolnosť bankoviek proti čisteniu – pre ISZB používajúce zafarbenie

Na takéto „čistenie“ sa musia použiť rôzne prípravky alebo kombinácie prípravkov. Rôzne scenáre sa musia usporiadať tak, aby sa menila teplota a dĺžka čistenia. Pri týchto testoch čistenia sa musia použiť dva postupy:

— čistenie sa musí vykonať bezprostredne po zafarbení a

— čistenie sa musí vykonať 24 hodín po zafarbení.

Tieto testy sa musia vykonať na reprezentatívnej vzorke skutočných bankoviek používaných v eurozóne.

Na konci týchto testov sa musí získať jeden z týchto výsledkov:

— výsledkom čistenia je zničenie bankoviek,

— čistenie zanechá viditeľnú farbu na minimálne 10 % plochy každej bankovky (test hustoty použitej farby),

— čistenie vedie k znehodnoteniu tak pôvodných farieb bankoviek, ako aj ich ochranných prvkov.

IV. Bezpečnostné záruky používaných systémov

Chemické látky uvoľňované z ISZB s cieľom znehodnotiť bankovky môžu podliehať nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (1). Uvedené nariadenie upravuje riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie súvisiace s vyrábanými alebo dovážanými látkami alebo látkami používanými samostatne, v zmesi alebo vo výrobku.

Aby ISZB mohol byť homologizovaný, výrobca musí overiť, či má registrovať alebo oznámiť látky obsiahnuté vo svojich výrobkoch, alebo poskytnúť informácie o bezpečnom používaní svojim zákazníkom. Výrobca môže mať takisto zákonné povinnosti vyplývajúce zo zaradenia týchto látok na zoznam látok vzbudzujúcich veľké obavy alebo na zoznam látok podliehajúcich autorizácii podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006. Tieto povinnosti sa vzťahujú nielen na uvedené látky samostatne alebo v zmesi, ale aj na ich prítomnosť vo výrobkoch.

Homologizačnému úradu členského štátu musí výrobca ISZB poskytnúť osvedčenie, ktoré zahŕňa výsledky tohto overovania a v ktorom sa uvádzajú látky alebo prvky použité na zničenie alebo znehodnotenie bankoviek a osvedčuje sa, že nepredstavujú vážne riziko pre zdravie zamestnancov bezpečnostnej služby CIT alebo zamestnancov národnej centrálnej banky pri vdýchnutí alebo pri kontakte s pokožkou. Osvedčenie musí ďalej uvádzať, aké preventívne opatrenia sa môžu prijať. Homologizačný úrad postúpi národným centrálnym bankám zúčastnených členských štátov osvedčenie týkajúce sa ISZB, ktorý je ním homologizovaný.

Na tento účel môže osvedčenie obsahovať analýzu rizík vystavenia chemickým látkam, t. j. maximálny prípustný čas vystavenia stanovenému množstvu.


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA III

PIKTOGRAMY OZNAČUJÚCE VYBAVENIE ISZB

Piktogram pre vozidlá CIT vybavené ISZB

Image

Piktogram pre schránky na bankovky vybavené ISZB

Image


PRÍLOHA IV

PIKTOGRAM PRE VOZIDLÁ CIT PREVÁŽAJÚCE VÝHRADNE MINCE

Image


PRÍLOHA V

ŠPECIFIKÁCIE PRE OBRNENIE

Požiadavka minimálneho obrnenia uvedená v oddiele 2 tohto nariadenia znamená, že obrnenie vozidla CIT je schopné odolať streľbe zo strelnej zbrane typu Kalašnikov, kalibru 7,62 × 39 mm, s použitím streliva s celooceľovým (pokoveným) plášťom so železným jadrom s hmotnosťou 7,97 gramu (+/– 0,1 gramu), s rýchlosťou najmenej 700 m/s, na vzdialenosť 10 metrov (+/– 0,5 metra).


PRÍLOHA VI

MINIMÁLNE POŽIADAVKY ÚVODNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY CIT, KTORÍ VYKONÁVAJÚ CEZHRANIČNÚ PREPRAVU EUROVEJ HOTOVOSTI

Pracovníci CIT zúčastňujúci sa profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny musia mať:

1. v plnom rozsahu absolvovanú a ukončenú minimálne príslušnú úvodnú odbornú prípravu podľa svojich referenčných vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo príslušných kolektívnych pracovných zmlúv, alebo v prípade, že neexistujú, kurzy odbornej prípravy poskytované vnútroštátnou organizáciou pre CIT/bezpečnostnou organizáciou alebo interné podnikové kurzy odbornej prípravy;

2. úspešne zložené skúšky nasledujúce po tejto počiatočnej odbornej príprave alebo akýkoľvek iný postup zameraný na testovanie výsledkov vzdelávania;

3. v plnom rozsahu absolvovaný a ukončený dodatočný a povinný modul odbornej prípravy, ako je stanovené v tejto prílohe, ktorý tvoria aspoň:

— postupy týkajúce sa cezhraničnej CIT,

— právo Únie týkajúce sa CIT,

— príslušné vnútroštátne právo týkajúce sa CIT tranzitných členských štátov a hostiteľských členských štátov,

— pravidlá jazdy pre CIT v tranzitných členských štátoch a hostiteľských členských štátoch (vrátane práva vozidiel CIT používať vyhradené jazdné pruhy),

— vnútroštátne bezpečnostné protokoly v prípade útoku v tranzitných členských štátoch a hostiteľských členských štátoch,

— organizácia a prevádzkové postupy prepravy CIT chránenej technológiou ISZB tranzitných členských štátov a hostiteľských členských štátov,

— príslušné vnútroštátne prevádzkové protokoly, pravidlá a predpisy tranzitných členských štátov a hostiteľských členských štátov,

— vnútroštátne protokoly v prípade tiesne tranzitných členských štátov a hostiteľských členských štátov v prípade poruchy, dopravných nehôd a technických a mechanických zlyhaní akékoľvek zariadenia a vozidla CIT,

— vnútroštátne administratívne postupy a pravidlá spoločnosti v tranzitných členských štátoch a hostiteľských členských štátoch v súvislosti s komunikáciou s kontrolným bodom atď. vo všetkých tranzitných a hostiteľských členských štátoch,

— informácie a odborná príprava o spolupráci a vhodných protokoloch s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi policajnými zložkami, okrem iného aj so zreteľom na kontroly vykonávané vo vozidlách CIT a u zamestnancov bezpečnostnej služby CIT,

— uplatniteľné vnútroštátne právo a právo Únie a/alebo uplatniteľné kolektívne zmluvy týkajúce sa pracovného času, počtu nevyhnutných prestávok, pracovných podmienok, príslušných miezd,

— uplatniteľné vnútroštátne právo a právo Únie a/alebo uplatniteľné ustanovenia kolektívnych zmlúv o čase odpočinku zamestnancov bezpečnostnej služby CIT – kedy je potrebný, ako často, dĺžka trvania každej prestávky, bezpečné miesto, komunikácia s riadiacimi strediskami atď.,

— uplatniteľné bezpečnostné pravidlá platné pre dodávky/vyzdvihnutia (bezpečné miesto, riadenie rizika ulice atď.),

— referenčné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa používania zbraní a ich uskladnenia,

— ofenzívne a defenzívne techniky jazdy,

— príslušné školenia o používaní GPS, telefónu a ďalšieho technického vybavenia/systémov používaných v cezhraničnej preprave CIT,

— vnútroštátne zdravotné a bezpečnostné predpisy v tranzitných členských štátoch a hostiteľských členských štátoch, ktoré sa týkajú pracovníkov prevážajúcich cennosti a cestujúcich veľkými vozidlami cestnou dopravou, a protokoly v prípade zranenia alebo choroby zamestnancov,

— kurz prvej pomoci.

Odborná príprava musí navyše obsahovať tieto prvky:

— preventívne a nápravné opatrenia v oblastiach zvládania stresu a násilia zo strany tretej osoby,

— hodnotenie rizík v práci,

— jazykové vzdelávanie nevyhnutné na splnenie jazykových požiadaviek stanovených v článku 5 ods. 2.


PRÍLOHA VII

SPOLOČNÝ EURÓPSKY REFERENČNÝ RÁMEC RADY EURÓPY PRE JAZYKY: ÚROVNE

Používateľ B1: Dokáže porozumieť hlavným bodom zrozumiteľného spisovného prejavu o bežných záležitostiach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, vo voľnom čase atď. Dokáže riešiť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť pri cestovaní v oblasti, v ktorej sa hovorí daným jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý, súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ktoré ho osobne zaujímajú. Dokáže opísať zážitky a udalosti, sny, nádeje a ambície a uviesť stručné zdôvodnenie a vysvetlenie svojich názorov a plánov.

Používateľ A1: Dokáže porozumieť každodenným výrazom a veľmi základným frázam zameraným na uspokojenie konkrétnych potrieb a dokáže ich aj používať. Dokáže predstaviť seba a iných a spýtať sa a odpovedať na otázky o svojej osobe, ako napríklad kde žije, ľudia, ktorých pozná, veci, ktoré vlastní. Dokáže sa jednoduchým spôsobom dohovoriť za predpokladu, že druhá osoba hovorí pomaly a jasne a je ochotná pomôcť.