PRÁVNA ÚPRAVA SB

Tu nájdete právne predpisy upravujúce oblasť súkromnej bezpečnosti (činnosť SBS) v Slovenskej republike

Zákon o súkromnej bezpečnosti

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších prepdisov

Vyhláška MV SR k zákonu o súkromnej bezpečnosti

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2013 Z. z.

Výhláška MZ SR o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov SBS

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami.

Nariadenie EP a Rady EÚ o cezhraničnej preprave eurovej hotovostia (CIT)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny