TLAČIVÁ SBS

Tu si môžete stiahnuť všetky tlačivá používané na úseku súkromnej bezpečnosti

Čestné vyhlásenie k bezúhonnosti a spoľahlivosti a Záznam o poučení

Toto čestné vyhlásenie je predkladané prevádzkovateľovi  podľa § 46 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti. Záznam o poučení uchádzača o zamestnanie sa vyhotovuje podľa § 46 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti.

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky - typ S

Táto žiadosť je určená pre vydanie preukazu typu S osobám, ktoré podľa § 19 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti nemusia vykonať skúšku typu S ani odbornú prípravu.

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti (duplikátu) - KRÁDEŽ

Jedným z dôvodov straty platnosti preukazu odbornej spôsobilosti SBS je odcudzenie. Predmetné tlačivo je určené na podanie žiadosti o vydanie nového preukazu ako náhrady za preukaz odcudzený. K žiadosti je potrebné priložiť doklad o oznámení odcudzenia preukazu.

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo technickej služby na ochranu majetku a osôby podľa zákona o SB

Predmetná žiadosť slúži na podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, vlastnej ochrany alebo technickej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Žiadosť sa podáva na príslušnom krajskom riaditeľstve Policajného zboru.

Výkaz štatistických údajov k správe o činnosti bezpečnostných služieb.

Predmetný výkaz je určený ako príloha správy o činnosti bezpečnostnej služby podávanej podľa  § 39 zákona o súkromnej bezpečnosti.

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky - typ P

Táto žiadosť je určená pre vydanie preukazu typu P osobám, ktoré podľa § 19 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti nemusia vykonať skúšku typu P ani odbornú prípravu.

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti (duplikátu) - STRATA

Jedným z dôvodov straty platnosti preukazu odbornej spôsobilosti SBS je jeho strata. Predmetné tlačivo je určené na podanie žiadosti o vydanie nového preukazu ako náhrady za preukaz stratený. Ak žiadosť nie je podávaná priamo na správnom orgáne  je potrebné podpis úradne overiť.

Žiadosť o udelenie licencie na profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti - CIT

Predmetná žiadosť slúži na podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti – CIT podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Žiadost sa podáva na MV SR.

Lekársky posudok

Predmetné tlačivo slúži na preukazovanie zdravotnej spôsobilsoti podľa § 15 zákona o súkromnej bezpečnosti. Zdravotnú spôsobilosť posudzuje všeobecný lekár.