Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2006
Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. januára 2006
o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) ustanovuje:

§ 1

Zdravotná spôsobilosť osôb, ktoré majú poskytovať služby v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“), sa posudzuje lekárskou prehliadkou týchto osôb (ďalej len „žiadateľ“).

§ 2

(1) Lekárska prehliadka je zameraná na posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiadateľa.1) Kontraindikácie, ktoré neumožňujú vykonávanie činností súvisiacich s poskytovaním služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami (ďalej len „kontraindikácia“), sú uvedené v prílohe č. 1. Všeobecný lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti prihliadne na výsledky vykonaných vyšetrení podľa odseku 2 a na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii žiadateľa.

(2) Všeobecný lekár pošle žiadateľa k psychológovi so špecializáciou v odbore klinickej psychológie na vyšetrenie jeho psychickej spôsobilosti. Na vyšetrenie k lekárovi špecialistovi pošle všeobecný lekár žiadateľa, ak má pochybnosti o jeho telesnej spôsobilosti. Výsledky vykonaných vyšetrení všeobecný lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.

(3) Výsledok lekárskej prehliadky uvedie všeobecný lekár v lekárskom posudku (ďalej len „posudok“) a zaznamená ho v zdravotnej dokumentácii žiadateľa. Vzor posudku je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia ani kontraindikácia podľa prílohy č. 1, všeobecný lekár v posudku uvedie, že žiadateľ je zdravotne spôsobilý na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami.

(2) Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia alebo kontraindikácia uvedená v prílohe č. 1, všeobecný lekár v posudku uvedie, že žiadateľ je zdravotne nespôsobilý na poskytovanie služieb súkromnej bezpečnosti.

(3) Všeobecný lekár vedie osobitnú evidenciu o vydaných posudkoch o zdravotnej spôsobilosti, ktorá obsahuje dátum vydania posudku, meno a priezvisko žiadateľa, jeho rodné číslo, evidenčné číslo posudku a výsledok lekárskej prehliadky.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Rudolf Zajac v. r.

PRÍLOHY

Príloha č. 1 k vyhláške č. 33/2006 Z. z.

KONTRAINDIKÁCIE
1. Zrak

Zníženie zrakovej ostrosti na každom oku osobitne pod 6/12 s korekciou. Ak ide o jednookosť, zníženie zrakovej ostrosti na zdravom oku pod 6/6 s korekciou.

2. Sluch

Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu – pri členenom šepote – na jednom uchu menej ako dva metre, na druhom uchu menej ako tri metre.

Audiometrickým vyšetrením zistené straty pri vzdušnom vedení z priemeru frekvencií 500 Hz, 1 000 Hz a 2 000 Hz; straty väčšie ako 45 dB na jednom uchu a 35 dB na druhom uchu.

3. Duševné poruchy a poruchy správania
Organické duševné poruchy vrátane symptomatických. Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca minimálne tri roky.

Schizofrénia, schizotypové poruchy s bludmi.

Afektívne poruchy (psychologickým vyšetrením – agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti, abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania, impulzivita, explozivita, emotívna labilita, nedostatočne rozvinuté vyššie city, najmä sociálne, egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania, zvýraznené pocity insuficiencie, sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii, nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť).

Mentálna retardácia (psychologickým vyšetrením – intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie, zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie, analfabetizmus, výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru, pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuo-motorická koordinácia, nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania).

Paranoidná, dissociálna a emočne nestabilná porucha a ďalšie poruchy osobnosti uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb pod číslom diagnózy F 60 až F 69.

Neurotické poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb pod číslom diagnózy F 40 až F 48.

4. Nervové choroby

Všetky záchvatové ochorenia spojené s poruchami vedomia.

Poruchy rovnováhy.

Epilepsia.

Narkolepsia.

5. Choroby pohybového aparátu

Ťažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, že nie je schopný samostatného pohybu bez kompenzačných pomôcok.

6. Diabetes mellitus na inzulinoterapii

7. Kardiovaskulárne choroby

ICHS – ťažké formy s častým zlyhávaním.

Závažné poruchy srdcového rytmu bez implantovaného kardiostimulátora. Všeobecný lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti prihliadne na výsledky vykonaných vyšetrení podľa odseku 2 a na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii žiadateľa.

Ťažké formy anginy pectoris.

Esenciálna hypertenzia WHO III.

Sekundárna hypertenzia WHO III.

Stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode s takým stupňom poruchy zdravia, ktoré zanechali psychické a fyzické zmeny organizmu, ktoré sú opísané vyššie.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 33/2006 Z. z.
Prevziať prílohu – Vzor 02

1) § 16 ods.1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.