7754
Ochrana osobných údajov SBS

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov - S

Tento precvičovací test obsahuje 7 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 7

1. Osobné údaje:

2 / 7

2. Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca za prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa:

3 / 7

3. Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby:

4 / 7

4. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ:

5 / 7

5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je:

6 / 7

6. Spracúvanie osobných údajov:

7 / 7

7. Prevádzkovateľ je povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informáciu o:

Vaše skóre je