4468
Ochrana osobných údajov SBS

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov S, P, CIT

Tento precvičovací test obsahuje 15 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 15

1. Stav ochrany osobných údajov, registráciu informačných systémov a vedenie evidencie o informačných systémoch sleduje

2 / 15

2. Osobný údaj fyzickej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého je osoba jednoznačne a nezameniteľne určiteľná sa nazýva

3 / 15

3. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ osobných údajov mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú

4 / 15

4. Ten, kto mieni zverejniť osobné údaje dotknutej osoby

5 / 15

5. Anonymizovaným osobným údajom podľa zákona o ochrane osobných údajov je údaj upravený do takej formy,

6 / 15

6. Účelom spracúvania osobných údajov je

7 / 15

7. Orgánom štátnej správy ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov je

8 / 15

8. Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať

9 / 15

9. Za bezpečnosť osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá

10 / 15

10. Likvidáciu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zabezpečuje,

11 / 15

11. Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len

12 / 15

12. Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno len vtedy

13 / 15

13. Spracúvanie osobných údajov

14 / 15

14. Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života

15 / 15

15. Ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní upravuje

Vaše skóre je