4362
Policajný zbor kurz SBS

Zákon o Policajnom zbore S, P, CIT

Tento precvičovací test obsahuje 13 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 13

1. So žiadosťou o pomoc sa na policajtov a útvary Policajného zboru má právo obracať

2 / 13

2. Podľa zákona o Policajnom zbore policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň. Zamestnancovi súkromnej bezpečnostnej služby takúto zbraň

3 / 13

3. Pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o Policajnom zbore je policajt, okrem iného, oprávnený dávať pokyny aj na

4 / 13

4. Podľa zákona o Policajnom zbore, preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

5 / 13

5. Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru podľa zákona o Policajnom zbore

6 / 13

6. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pri vstupe príslušníka Policajného zboru v služobnej rovnošate s identifikačným číslom do objektu, v ktorom je oprávnená vykonávať kontrolu,

7 / 13

7. Keď policajt vykonáva služobný zákrok, je povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú, použiť výzvu

8 / 13

8. Policajt v službe je povinný vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je podozrenie z ich páchania. V čase mimo služby služobný zákrok

9 / 13

9. Pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv a slobôd osoby je policajt povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach,

10 / 13

10. Policajný zbor je podriadený

11 / 13

11. Policajný zbor sa člení na služby. Jeho súčasťou, okrem iných služieb, je aj

12 / 13

12. Policajný zbor pri plnení svojich úloh

13 / 13

13. Policajný zbor

Vaše skóre je