3442
kurz SBS

Požiarna príprava S, P, CIT

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Na hasenie riadiacich centier, strojových zariadení a výpočtových stredísk sú najvhodnejšie

2 / 25

2. Vodný hasiaci prístroj sa nesmie používať na hasenie

3 / 25

3. Práškový hasiaci prístroj

4 / 25

4. Za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj sa považuje prístroj spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným predpisom, ak

5 / 25

5. Prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ

6 / 25

6. V rámci predchádzania požiarom fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba

7 / 25

7. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu nesmie

8 / 25

8. Kontrola inštalovaného prenosného hasiaceho prístroja

9 / 25

9. Porušenie zásad bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov zamestnancom súkromnej bezpečnostnej služby

10 / 25

10. Škodu, ktorá vznikla na zdraví fyzickej osoby v súvislosti s pomocou, ktorú poskytovala pri zdolávaní požiaru,

11 / 25

11. Vecnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru alebo obce je povinný poskytnúť

12 / 25

12. Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce, je povinný poskytnúť osobnú pomoc

13 / 25

13. Uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia

14 / 25

14. Nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb v súvislosti so zdolávaním požiaru je povinný vykonať

15 / 25

15. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti

16 / 25

16. Ohlasovňa požiarov sa umiestňuje v objekte alebo v priestore, v ktorom

17 / 25

17. Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, ako aj overenie ich vedomostí zabezpečuje

18 / 25

18. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ

19 / 25

19. Požiarne poplachové smernice slúžia

20 / 25

20. Osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase majú za úlohu pri zistení nedostatkov na kontrolovanom pracovisku

21 / 25

21. Osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi pravidelnou obchôdzkou v mimopracovnom čase, vykonávajú prvú obchôdzku

22 / 25

22. Fyzická osoba - podnikateľ v mimopracovnom čase ochranu pred požiarmi

23 / 25

23. V právnickej osobe určuje osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnej dobe

24 / 25

24. Medzi miesta so zvýšením nebezpečenstvom požiaru patrí priestor, v ktorom

25 / 25

25. Miesta so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú

Vaše skóre je