7957

Praktické otázky SBS typ S1

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri predvedení osoby na strážne stanovisko, ktorá odcudzila tovar v chránenom objekte, nebola Vami predvádzaná osoba zranená. Aký je správny postup v tejto situácii podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

2 / 25

2. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri predvedení osoby na strážne stanovisko, ktorá odcudzila tovar v chránenom objekte, sa Vami predvádzaná osoba zranila takým spôsobom, že krváca z oblasti hlavy. Aký je správny postup v tejto situácii podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

3 / 25

3. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní obchôdzky v chránenom objekte ste našli usmrtenú osobu. Aký je správny postup v tejto situácii podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

4 / 25

4. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri obchôdzke v chránenom objekte ste spozorovali nepovolanú osobu. Pri jej vyvedení z chráneného objektu si táto osoba poranila členok. Aký je správny postup v tejto situácii podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

5 / 25

5. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku pri výstupe z chráneného objektu vychádza osobné motorové vozidlo. Uvedené vozidlo vedie zamestnanec chráneného objektu. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

6 / 25

6. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku pri vstupe do chráneného objektu vchádza neoznačené civilné osobné motorové vozidlo. Uvedené vozidlo vedie príslušník Policajného zboru v civilnom oblečení, ktorý sa preukázal služobným preukazom a uviedol, že vstupuje do objektu na služobný účel. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

7 / 25

7. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Osoba, ktorá chce vstúpiť do chráneného objektu, kde sa vedie evidencia vstupu a výstupu osôb Vám žiadnym spôsobom nepreukáže, že je v chránenom objekte zamestnaná, ohlásená ako návšteva alebo, že je iným spôsobom povolanou osobou. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

8 / 25

8. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku pri vchode do bytového domu chce do neho vstúpiť príslušník obecnej polície v služobnej rovnošate, ktorý uviedol, že do chráneného objektu potrebuje vstúpiť na služobný účel. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

9 / 25

9. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby v priestoroch banky, do ktorej je vstup so zbraňou zakázaný chce vstúpiť osoba, ktorá má zjavne pri sebe strelnú zbraň. Aké máte v tejto situácii oprávnenie?

10 / 25

10. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Do priestorov chráneného objektu - banky, do ktorej je vstup so zbraňou zakázaný, chce vstúpiť osoba v civilnom oblečení, ktorá má zjavne pri sebe strelnú zbraň. Po Vašej výzve táto osoba preukáže svoju príslušnosť k Policajnému zboru služobným preukazom a uvedie, že do banky vstupuje na služobný účel. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

11 / 25

11. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby v priestoroch chráneného objektu banky, do ktorej je vstup so zbraňou zakázaný chce vstúpiť ozbrojený príslušník Policajného zboru v služobnej rovnošate, ktorý uvedie, že do banky vstupuje za súkromným účelom. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

12 / 25

12. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku pri výstupe z chráneného objektu, chce vyjsť von dopravný prostriedok, pričom tento vedie osoba tam zamestnaná. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

13 / 25

13. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku pri vchode pre motorové vozidlá chráneného objektu, chce vyjsť príslušník Policajného zboru v služobnej rovnošate, ktorý vedie služobné motorové vozidlo a uviedol, že do chráneného objektu vstúpil na služobný účel. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

14 / 25

14. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku vchodu do chráneného objektu, v ktorom sa vedie evidencia vstupu a výstupu, chce vstúpiť osoba ako návšteva. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

15 / 25

15. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku vjazd pre dopravné prostriedky do chráneného objektu chce vojsť osobné motorové vozidlo. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

16 / 25

16. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku vchodu do chráneného objektu administratívnej budovy chce vstúpiť príslušník Policajného zboru v civilnom odeve. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

17 / 25

17. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku do vchodu pre motorové vozidlá chráneného objektu chce vstúpiť nákladné motorové vozidlo. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

18 / 25

18. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia na strážnom stanovisku pri vstupe do chráneného objektu chce vstúpiť zamestnanec jednej z prevádzok sídliacich v chránenom objekte. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

19 / 25

19. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia chráneného objektu ste spozorovali zamestnanca chráneného objektu, ktorý úmyselne kopol do sklenenej výplne dverí budovy, ktorú týmto svojim konaním rozbil. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

20 / 25

20. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone obchôdzky ste v chránenom objekte, v ktorom sa vedie evidencia vstupu a výstupu osôb spozorovali neznámu osobu, ktorá nie je oprávnená na vstup do chráneného objektu. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

21 / 25

21. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia pri východe z chráneného objektu, v ktorom sa vedie evidencia vstupu a výstupu osôb chce tento objekt opustiť neznáma osoba. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

22 / 25

22. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia v chránenom objekte predajne potravín bola osoba pristihnutá pri spáchaní priestupku krádeže tovaru. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

23 / 25

23. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia v chránenom objekte predajne potravín bola osoba pristihnutá pri spáchaní priestupku krádeže tovaru. Táto osoba s Vami spolupracuje avšak nevie preukázať svoju totožnosť, lebo nemá pri sebe doklad totožnosti. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

24 / 25

24. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia v chránenom objekte predajne potravín bola osoba pristihnutá pri spáchaní priestupku krádeže tovaru. Táto osoba s Vami nespolupracuje a odmieta preukázať svoju totožnosť. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

25 / 25

25. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone obchôdzky ste v chránenom objekte spozorovali neznámu osobu, ktorá nie je oprávnená na vstup do chráneného objektu. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

Vaše skóre je