6639
Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch S, P, CIT

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Priestupky sú upravené

2 / 25

2. Na prejednávanie priestupkov na úseku súkromnej bezpečnosti

3 / 25

3. Zodpovednosť za priestupok zaniká

4 / 25

4. Priestupok proti majetku možno spáchať

5 / 25

5. Osobe, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku, osoba poverená pátraním

6 / 25

6. Osobu, ktorá spáchala priestupok, osoba poverená výkonom fyzickej ochrany

7 / 25

7. Obvinený z priestupku proti rozkazu o uložení pokuty môže podať

8 / 25

8. Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike o priestupku v prvom stupni koná správny orgán

9 / 25

9. Priestupku podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike

10 / 25

10. V konaní o priestupku nemožno uložiť

11 / 25

11. Štatutárny orgán právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie detektívnej služby a v žiadosti o udelenie licencie alebo v čestnom vyhlásení uvedie nepravdivé údaje,

12 / 25

12. Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho príslušník Vojenskej polície

13 / 25

13. Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby

14 / 25

14. V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak,

15 / 25

15. Ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak, za priestupok možno v blokovom konaní uložiť pokutu

16 / 25

16. Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia

17 / 25

17. Podať nevyhnutné vysvetlenie na preverenie oznámenia o priestupku orgánu oprávnenému objasňovať priestupky je povinný

18 / 25

18. Priestupky vo  všeobecnosti  podľa  zákona  o priestupkoch  platného  v Slovenskej republike prejednávajú

19 / 25

19. Medzi ochranné  opatrenia  podľa  zákona  o priestupkoch  platného  v Slovenskej republike nepatrí

20 / 25

20. Za priestupok podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike nemožno uložiť

21 / 25

21. Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike

22 / 25

22. Za porušenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je fyzickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov

23 / 25

23. Za porušenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je právnickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov

24 / 25

24. Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia

25 / 25

25. Na zodpovednosť za priestupok

Vaše skóre je