SÚKROMNÁ BEZPEČNOSŤ

Testové otázky pre preukaz typu S. Testy obsahujú celkovo 100 otázok z oblasti súkromnej bezpečnosti, aby Vaše precvičovanie nebolo zdlhavé rozdelili sme ich do 4 súborov. Precvičte si všetky.
21590
kurz SBS S1

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (SÚKROMNÁ BEZPEČNOSŤ) - S - súbor 1

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti upravuje:

2 / 25

2. Zákon o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na prevádzkovanie činností, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich vykonávajú pre vlastnú potrebu tieto subjekty:

3 / 25

3. Druhy bezpečnostnej služby sú:

4 / 25

4. Medzi formy detektívnej služby nepatrí:

5 / 25

5. Medzi formy strážnej služby nepatrí:

6 / 25

6. Fyzickou ochranou sa rozumejú tieto činnosti:

7 / 25

7. Obchôdzkou sa rozumie priamy výkon, pri ktorom sa zabezpečujú tieto činnosti:

8 / 25

8. Bezpečnostnou praxou sa rozumejú tieto činnosti:

9 / 25

9. Strážením sa rozumie priamy výkon činností prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe, alebo pri chránenom majetku, kde tieto činnosti má vykonávať, medzi ktoré patrí:

10 / 25

10. Vecným bezpečnostným prostriedkom je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti:

11 / 25

11. Zásahom je činnosť:

12 / 25

12. Iným technickým prostriedkom je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti:

13 / 25

13. Verejne prístupným miestom podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je:

14 / 25

14. Dokladom o vzdelaní sú tieto všetky listiny:

15 / 25

15. Za bezúhonnú osobu sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti:

16 / 25

16. Za bezúhonnú osobu sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti:

17 / 25

17. Doklad obdobný odpisu z registra trestov:

18 / 25

18. Za spoľahlivú osobu sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti nepovažuje ten, kto bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku:

19 / 25

19. Za spoľahlivú osobu sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti nepovažuje ten, kto:

20 / 25

20. Za spoľahlivú osobu sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti nepovažuje ten, kto:

21 / 25

21. Zdravotnou spôsobilosťou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa rozumie:

22 / 25

22. Osoba je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti:

23 / 25

23. Zdravotnú spôsobilosť osoba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti preukazuje:

24 / 25

24. Odborne spôsobilou osobou je na účely zákona o súkromnej bezpečnosti iba:

25 / 25

25. Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti typu P nemôže vykonávať túto činnosť:

Vaše skóre je

14979
kurz SBS S2

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (SÚKROMNÁ BEZPEČNOSŤ) - S - súbor 2

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Skúšky odbornej spôsobilosti sú typu:

2 / 25

2. Držitelia preukazu odbornej spôsobilosti typu S sú oprávnení byť:

3 / 25

3. Skúšku odbornej spôsobilosti typu S ani odbornú prípravu nemusí vykonať osoba, ktorá:

4 / 25

4. Odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti typu S alebo typu P nemusí vykonať osoba, ktorá:

5 / 25

5. Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti a nebol mu vydaný preukaz odbornej spôsobilosti z dôvodu nesplnenia podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti:

6 / 25

6. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania alebo odbornej prípravy a poradenstva:

7 / 25

7. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti zaniká z týchto všetkých dôvodov:

8 / 25

8. Ak platnosť preukazu odbornej spôsobilosti zanikla z dôvodu uplynutia doby na ktorú bol vydaný, alebo dňom jeho vrátenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky:

9 / 25

9. Odborná spôsobilosť alebo jej časť získaná v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii sa:

10 / 25

10. Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby, ako aj jeho zamestnanci sú vždy:

11 / 25

11. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby, ako aj jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach:

12 / 25

12. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby, ako aj jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť:

13 / 25

13. Na zamestnanca prevádzkovateľa bezpečnostnej služby, ktorý sa nezúčastňuje na výkone bezpečnostnej služby sa podmienky ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti:

14 / 25

14. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby poučí uchádzača o zamestnanie, že môže zamestnávať len osobu, ktorá spĺňa tieto všetky podmienky, a to:

15 / 25

15. Uchádzač o zamestnanie je povinný pred nástupom do zamestnania prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby predložiť:

16 / 25

16. Zamestnanec je povinný prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby:

17 / 25

17. Na posúdenie zdravotnej spôsobilosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby:

18 / 25

18. Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby predložiť:

19 / 25

19. Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá spĺňa tieto všetky podmienky:

20 / 25

20. Na výkone fyzickej ochrany sa môže po absolvovaní odbornej prípravy zúčastňovať aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, pričom:

21 / 25

21. Osoba ktorej zanikla platnosť preukazu odbornej spôsobilosti z dôvodu straty, odcudzenia, ak zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť alebo ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti musí mať od podania žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti do doručenia nového preukazu odbornej spôsobilosti pri sebe:

22 / 25

22. Fyzickú ochranu, pátranie alebo odbornú prípravu a poradenstvo nesmie vykonávať osoba, ktorá:

23 / 25

23. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže vykonať zásah, len za splnenia týchto všetkých podmienok:

24 / 25

24. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany a pátrania pri zásahu môže použiť:

25 / 25

25. Pred použitím vecného bezpečnostného prostriedku je osoba poverená:

Vaše skóre je

11025
kurz SBS S3

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (SÚKROMNÁ BEZPEČNOSŤ) - S - súbor 3

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Od výzvy a výstrahy pred použitím vecného bezpečnostného prostriedku môže:

2 / 25

2. O tom, ktorý vecný bezpečnostný prostriedok použije:

3 / 25

3. V súvislosti so zásahom podľa zákona o súkromnej bezpečnosti:

4 / 25

4. V súvislosti so zásahom podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania povinná ohlásiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby alebo osobe ním určenej:

5 / 25

5. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sú oprávnené:

6 / 25

6. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sú oprávnené:

7 / 25

7. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie sú oprávnené:

8 / 25

8. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania alebo odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je povinná si počínať tak, aby žiadnym spôsobom nesťažila vyšetrovanie a to:

9 / 25

9. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva je povinná si počínať podľa zákona o súkromnej bezpečnosti tak, aby žiadnym spôsobom nesťažila vyšetrovanie, a najmä:

10 / 25

10. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva:

11 / 25

11. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania:

12 / 25

12. Fyzická ochrana obchôdzkou alebo strážením alebo monitorovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí sa:

13 / 25

13. Pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti:

14 / 25

14. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania v objekte osobitnej dôležitosti musí preukázať bezpečnostnú prax v dĺžke najmenej.

15 / 25

15. Identifikačný preukaz musí obsahovať tieto všetky povinné náležitosti, a to:

16 / 25

16. Jedna osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva môže byť držiteľom:

17 / 25

17. Pri plnení úloh je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený identifikačný preukaz jeho prednou stranou obsahujúcou údaje na ľavej strane odevu v oblasti pŕs a to:

18 / 25

18. Rovnošaty a ich súčasti používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby nesmú byť zameniteľné s rovnošatami týchto všetkých bezpečnostných zložiek:

19 / 25

19. Uchádzača o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo osobu, ktorá nevykoná úspešne skúšku odbornej spôsobilosti:

20 / 25

20. Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby alebo iný odev používaný pri výkone fyzickej ochrany:

21 / 25

21. Akreditovaná osoba vydá po ukončení odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti osobe:

22 / 25

22. Kontrolór pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti alebo policajt pri výkone kontroly činnosti je oprávnený zadržať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany preukaz odbornej spôsobilosti ak:

23 / 25

23. Kontrolór krajského riaditeľstva Policajného zboru, štátny dozor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo príslušník Policajného zboru nie je oprávnený:

24 / 25

24. Osoba, ktorej bol zadržaný preukaz odbornej spôsobilosti nakoľko jeho platnosť zanikla:

25 / 25

25. O zadržaní preukazu odbornej spôsobilosti z dôvodu, že sa osoba poverená výkonom pátrania odmietne podrobiť skúške, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok:

Vaše skóre je

10260
kurz sbs S4

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (SÚKROMNÁ BEZPEČNOSŤ) - S - súbor 4

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Kontrolór sa pred začatím štátneho dozoru alebo kontroly preukáže preukazom kontrolóra a služobným preukazom:

2 / 25

2. Kontrolór je pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly oprávnený:

3 / 25

3. Kontrolór je pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti oprávnený:

4 / 25

4. Orgán dozoru a orgán kontroly:

5 / 25

5. Orgán dozoru a orgán kontroly rozhodnú o tom, že:

6 / 25

6. Orgán dozoru a orgán kontroly:

7 / 25

7. Orgán dozoru a orgán kontroly:

8 / 25

8. Ak bolo rozhodnuté, že osoba poverená výkonom pátrania je povinná podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti, ak sú dôvodné pochybnosti o jej odbornej úrovni:

9 / 25

9. O povinnosti osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany opätovne sa porobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti, ak sú o jej zdravotnom stave dôvodné pochybnosti, rozhodne:

10 / 25

10. Orgán dozoru alebo orgán kontroly:

11 / 25

11. Ak sa prekaz odbornej spôsobilosti odňal:

12 / 25

12. Priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti sa dopustí ten, kto:

13 / 25

13. Priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti sa dopustí ten, kto:

14 / 25

14. Priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti sa dopustí ten, kto:

15 / 25

15. Ak zamestnanec prevádzkovateľa bezpečnostnej alebo technickej služby nesplní povinnosť oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti:

16 / 25

16. Priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti sa dopustí ten, kto:

17 / 25

17. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti je:

18 / 25

18. Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti typu S sa vykonáva aj z týchto predmetov:

19 / 25

19. Celkový rozsah odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti typu S je:

20 / 25

20. Vyučovacia hodina odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti typu S trvá:

21 / 25

21. Identifikačný preukaz:

22 / 25

22. Znak bezpečnostnej služby:

23 / 25

23. Do evidencie služieb sa zapisuje:

24 / 25

24. V evidencii zásahov sa okrem iného vedú tieto povinné údaje:

25 / 25

25. V inšpekčnej knihe dozoru sú:

Vaše skóre je