SÚKROMNÁ BEZPEČNOSŤ

Testové otázky pre preukaz typu S. Testy obsahujú celkovo 100 otázok z oblasti súkromnej bezpečnosti, aby Vaše precvičovanie nebolo zdlhavé rozdelili sme ich do 4 súborov. Precvičte si všetky.
13266
kurz SBS S1

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (SÚKROMNÁ BEZPEČNOSŤ) - S - súbor 1

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Stráženie je vykonávané

2 / 25

2. Obchôdzka je vykonávaná

3 / 25

3. Pátraním sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

4 / 25

4. Fyzickou ochranou je

5 / 25

5. Bezpečnostnou praxou sa rozumie

6 / 25

6. Technická služba na ochranu majetku a osoby je upravená v

7 / 25

7. Vlastná ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovaná n

8 / 25

8. Vlastnou ochranou sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

9 / 25

9. Odborná príprava a poradenstvo podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

10 / 25

10. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

11 / 25

11. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

12 / 25

12. Medzi formy odbornej prípravy a poradenstva patrí

13 / 25

13. Medzi formy strážnej služby patrí

14 / 25

14. Jednou z foriem detektívnej služby je

15 / 25

15. Medzi formy strážnej služby patrí

16 / 25

16. Jednou z foriem strážnej služby je

17 / 25

17. Odborná príprava podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

18 / 25

18. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

19 / 25

19. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

20 / 25

20. Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje bezpečnostnú službu

21 / 25

21. Medzi druhy bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti patrí

22 / 25

22. Zákon o súkromnej bezpečnosti sa na činnosti, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán

23 / 25

23. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako

24 / 25

24. Výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti je upravený v zákone o

25 / 25

25. Zákon o súkromnej bezpečnosti upravuje poskytovanie služieb v oblasti

Vaše skóre je

8695
kurz SBS S2

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (SÚKROMNÁ BEZPEČNOSŤ) - S - súbor 2

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Licenciu na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby okrem licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou svojím rozhodnutím udeľuje

2 / 25

2. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa skladá z

3 / 25

3. Uchádzača, ktorý nevykoná úspešne riadnu skúšku, možno prihlásiť na vykonanie opravnej skúšky

4 / 25

4. Prihlášku na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti podáva osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na

5 / 25

5. Ak preukaz odbornej spôsobilosti stratil platnosť z dôvodu uplynutia doby na ktorú bol vydaný, je jeho držiteľ povinný ho odovzdať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do

6 / 25

6. Skúšobná komisia na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti je zložená z členov, ktorí sú

7 / 25

7. Skúška typu S je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti určená pre osoby

8 / 25

8. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

9 / 25

9. Odborne spôsobilou osobou je na účely zákona o súkromnej bezpečnosti osoba

10 / 25

10. Zdravotná spôsobilosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa preukazuje

11 / 25

11. V prípade, že je u osoby podľa zákona o súkromnej osoby požadovaná zdravotná spôsobilosť je táto osoba povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti

12 / 25

12. Zdravotnou spôsobilosťou sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

13 / 25

13. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa spoľahlivosť preukazuje

14 / 25

14. Ak je osoba stíhaná pre úmyselný trestný čin, považuje sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti za osobu

15 / 25

15. Za spoľahlivého podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje ten, kto

16 / 25

16. Spoľahlivý podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto

17 / 25

17. Spoľahlivý podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto

18 / 25

18. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, komu

19 / 25

19. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto

20 / 25

20. Krajské riaditeľstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickej osobe, ak dosiahla vek

21 / 25

21. Súkromnú bezpečnostnú službu možno prevádzkovať len na základe

22 / 25

22. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti verejne prístupným miestom je

23 / 25

23. Iným technickým prostriedkom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

24 / 25

24. Za vecný bezpečnostný prostriedok sa považuje

25 / 25

25. Zásahom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie

Vaše skóre je

6597
kurz SBS S3

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (SÚKROMNÁ BEZPEČNOSŤ) - S - súbor 3

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti používať maskovanie tváre

2 / 25

2. Oprávnenie za podmienok podľa osobitného predpisu presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, môže využiť len osoba

3 / 25

3. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany je oprávnená predviesť na strážne stanovisko osobu, len

4 / 25

4. Oprávnenie presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou alebo s chráneným objektom, alebo s chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať, nemožno použiť proti

5 / 25

5. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany je oprávnená vyžadovať preukázanie totožnosti

6 / 25

6. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pre účely vedenia evidencie o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu, alebo z chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo z chráneného miesta vyžadovať preukázanie totožnosti

7 / 25

7. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany nemôže

8 / 25

8. Odobrať predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou, osoba poverená výkonom fyzickej ochrany

9 / 25

9. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti strelnú zbraň smie použiť

10 / 25

10. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti strelnú zbraň

11 / 25

11. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je v súvislosti s vykonávaním zásahu povinná ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej

12 / 25

12. Ak je vykonaný zásah podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, pri ktorom bola osoba zranená, je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania okrem ďalšieho povinná

13 / 25

13. Vykonať zásah môže osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania len

14 / 25

14. Ukladať plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy prevádzkovateľ

15 / 25

15. Na výkone fyzickej ochrany sa môže po absolvovaní odbornej prípravy zúčastňovať aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, pričom

16 / 25

16. Fyzickú ochranu alebo pátranie môže podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vykonávať osoba, ktorá

17 / 25

17. Na posudzovanie spoľahlivosti zamestnanca podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi

18 / 25

18. Na posudzovanie bezúhonnosti zamestnanca podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi predložiť doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť

19 / 25

19. Povinnosť zachovať mlčanlivosť pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby trvá

20 / 25

20. Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby sú na česť, vážnosť a dôstojnosť povinní dbať

21 / 25

21. Licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby okrem licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou môže odňať len

22 / 25

22. Preukaz odbornej spôsobilosti je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti považovaný za

23 / 25

23. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je

24 / 25

24. Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky preukaz odbornej spôsobilosti príslušného typu, ak je táto osoba

25 / 25

25. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa vykoná

Vaše skóre je

6064
kurz sbs S4

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (SÚKROMNÁ BEZPEČNOSŤ) - S - súbor 4

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktoré vykonávajú ochranu objektov osobitnej dôležitosti, musia mať

2 / 25

2. Za spáchanie priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti, policajt pri výkone kontroly činnosti uložiť blokovú pokutu

3 / 25

3. Osoby poverené výkonom štátneho dozoru alebo kontroly alebo policajti pri výkone kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sú oprávnení

4 / 25

4. Jedným z dôvodov zadržania preukazu odbornej spôsobilosti osobe podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je aj

5 / 25

5. Zadržať preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, policajt pri výkone kontroly činnosti

6 / 25

6. Kontrolu činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti

7 / 25

7. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru vykonáva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vo svojej pôsobnosti

8 / 25

8. Štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo na jeho základe fyzickým osobám a právnickým osobám vykonáva

9 / 25

9. Prevádzkovateľ detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti môže informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba osobe,

10 / 25

10. Pri prevádzkovaní detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nesmie pátrať po

11 / 25

11. Ochranu osoby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti možno vykonávať

12 / 25

12. Motorové vozidlo používané na preverenie signálu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti musí byť označené čitateľným nápisom

13 / 25

13. Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému alebo časť takéhoto zariadenia, vyhodnocuje narušenie chráneného objektu alebo chráneného miesta alebo ktorý prevádzkuje iný systém slúžiaci na ochranu majetku a osoby, je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu

14 / 25

14. Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný v chránenom objekte viesť

15 / 25

15. Hodnostné označenie zhodné s hodnostným označením príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy,

16 / 25

16. Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby alebo iný odev používaný pri výkone fyzickej ochrany

17 / 25

17. Rovnošaty a ich súčasti používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby s rovnošatami príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy

18 / 25

18. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je povinná na požiadanie identifikačný preukaz predložiť

19 / 25

19. Pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti na verejne prístupnom mieste je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený identifikačný preukaz

20 / 25

20. Osoba môže byť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti súčasne držiteľom

21 / 25

21. Identifikačný preukaz podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva podľa druhu činnosti vydáva

22 / 25

22. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktoré vykonávajú ochranu objektov osobitnej dôležitosti, musia mať

23 / 25

23. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany mimo času, keď plní úlohy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, viditeľne nosiť vecné bezpečnostné prostriedky

24 / 25

24. Fyzická ochrana obchôdzkou, strážením alebo monitorovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí sa v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti musí vykonávať podľa

25 / 25

25. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami

Vaše skóre je