TEST SBS TYP S

Cvičný test na skúšku odbornej spôsobilosti typu S
24804

Cičný test typu S

Test obsahuje 40 otázok. Maximálny počet bodov, ktoré je možné dosiahnuť je 80, na hodnotenie „VYHOVEL“ potrebuje skúšaná osoba dosiahnuť najmenej 80% z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu, t.j. 64 bodov.

1 / 40

1. Tomu kto uplatňuje svoje základné práva a slobody:

2 / 40

2. Vojenský policajt je oprávnený:

3 / 40

3. Rozdelenie trestných činov z hľadiska zavinenia podľa Trestného zákona:

4 / 40

4. Trestný čin je:

5 / 40

5. Slovenská informačná služba je oprávnená v rozsahu svojej pôsobnosti:

6 / 40

6. Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia:

7 / 40

7. Pri vykonávaní služobného zákroku je príslušník Policajného zboru:

8 / 40

8. Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby:

9 / 40

9. Príslušník obecnej polície je pri plnení úloh:

10 / 40

10. Stopy delíme na:

11 / 40

11. Poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti upravuje:

12 / 40

12. Fyzickou ochranou sa rozumejú tieto činnosti:

13 / 40

13. Vecným bezpečnostným prostriedkom je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti:

14 / 40

14. Za bezúhonnú osobu sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti:

15 / 40

15. Za spoľahlivú osobu sa na účely zákona o súkromnej bezpečnosti nepovažuje ten, kto:

16 / 40

16. Skúšky odbornej spôsobilosti sú typu:

17 / 40

17. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania alebo odbornej prípravy a poradenstva:

18 / 40

18. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby, ako aj jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach:

19 / 40

19. Zamestnanec je povinný prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby:

20 / 40

20. Osoba ktorej zanikla platnosť preukazu odbornej spôsobilosti z dôvodu straty, odcudzenia, ak zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť alebo ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti musí mať od podania žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti do doručenia nového preukazu odbornej spôsobilosti pri sebe:

21 / 40

21. Od výzvy a výstrahy pred použitím vecného bezpečnostného prostriedku môže:

22 / 40

22. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sú oprávnené:

23 / 40

23. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania:

24 / 40

24. Jedna osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva môže byť držiteľom:

25 / 40

25. Akreditovaná osoba vydá po ukončení odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti osobe:

26 / 40

26. Kontrolór sa pred začatím štátneho dozoru alebo kontroly preukáže preukazom kontrolóra a služobným preukazom:

27 / 40

27. Orgán dozoru a orgán kontroly:

28 / 40

28. Ak sa prekaz odbornej spôsobilosti odňal:

29 / 40

29. Priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti sa dopustí ten, kto:

30 / 40

30. Identifikačný preukaz:

31 / 40

31. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri predvedení osoby na strážne stanovisko, ktorá odcudzila tovar v chránenom objekte, nebola Vami predvádzaná osoba zranená. Aký je správny postup v tejto situácii podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

32 / 40

32. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku pri vstupe do chráneného objektu vchádza neoznačené civilné osobné motorové vozidlo. Uvedené vozidlo vedie príslušník Policajného zboru v civilnom oblečení, ktorý sa preukázal služobným preukazom a uviedol, že vstupuje do objektu na služobný účel. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

33 / 40

33. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby v priestoroch chráneného objektu banky, do ktorej je vstup so zbraňou zakázaný chce vstúpiť ozbrojený príslušník Policajného zboru v služobnej rovnošate, ktorý uvedie, že do banky vstupuje za súkromným účelom. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

34 / 40

34. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku vchodu do chráneného objektu administratívnej budovy chce vstúpiť príslušník Policajného zboru v civilnom odeve. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

35 / 40

35. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia pri východe z chráneného objektu, v ktorom sa vedie evidencia vstupu a výstupu osôb chce tento objekt opustiť neznáma osoba. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

36 / 40

36. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia v chránenom objekte na strážnom stanovisku ste pristihli osobu pri pokuse o neoprávnený výstup. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

37 / 40

37. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone obchôdzky ste spozorovali v chránenom objekte nepovolanú osobu. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

38 / 40

38. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri obchôdzke v chránenom objekte ste spozorovali otvorené dvere na jednej z kancelárií so zjavne vylomeným zámkom na týchto dverách. Po nahliadnutí do tejto kancelárie ste zistili, že sú v nej porozhadzované predmety a na stole chýba výpočtová technika. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

39 / 40

39. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní stráženia viacerých chránených objektov v meste ste boli vyslaní na preverenie signálu poplachového systému jedného z chránených objektov. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

40 / 40

40. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní stráženia v chránenom objekte obchodného domu na Vás útočí jeden zo zákazníkov. Ako môžete v tejto situácii postupovať?

Vaše skóre je