TEST SBS TYP S

Cvičný test na skúšku odbornej spôsobilosti typu S
11092

Test typ S č. 1

Maximálny počet bodov, ktoré je možné dosiahnuť je 50, na hodnotenie „VYHOVEL“ potrebuje skúšaná osoba dosiahnuť najmenej 80% z celkového súčtu bodov otázok skúšobného testu, t.j. 40 bodov.

1 / 24

1. Nedotknuteľnosť osoby  a jej  súkromia  je  zaručená.  Obmedzená  môže  byť  len

2 / 24

2. Právo slobodne sa združovať zaručené Ústavou SR znamená, že

3 / 24

3. Na hasenie riadiacich centier, strojových zariadení a výpočtových stredísk sú najvhodnejšie

4 / 24

4. Za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj sa považuje prístroj spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným predpisom, ak

5 / 24

5. Otvorenú zlomeninu ošetríme tak, že

6 / 24

6. Včas poskytnutá prvá pomoc má za cieľ

7 / 24

7. Ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní upravuje

8 / 24

8. Na zodpovednosť za priestupok

9 / 24

9. Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia

10 / 24

10. Medzi pamäťové stopy patria

11 / 24

11. Trestný čin je

12 / 24

12. Druhy trestných činov sú

13 / 24

13. Pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o Policajnom zbore je policajt, okrem iného, oprávnený dávať pokyny aj na

14 / 24

14. Policajný zbor sa člení na služby. Jeho súčasťou, okrem iných služieb, je aj

15 / 24

15. Zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby vojenský policajt

16 / 24

16. Prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby alebo zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby príslušník obecnej polície

17 / 24

17. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti strelnú zbraň

18 / 24

18. Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby alebo iný odev používaný pri výkone fyzickej ochrany

19 / 24

19. Bezpečnostnou praxou sa rozumie

20 / 24

20. Fyzickou ochranou je

21 / 24

21. V prípade, že je u osoby podľa zákona o súkromnej osoby požadovaná zdravotná spôsobilosť je táto osoba povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti

22 / 24

22. Odborne spôsobilou osobou je na účely zákona o súkromnej bezpečnosti osoba

23 / 24

23. Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby sú na česť, vážnosť a dôstojnosť povinní dbať

24 / 24

24. Povinnosť zachovať mlčanlivosť pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby trvá

Vaše skóre je