10681
kurz sbs

Základy trestného práva - S

Tento precvičovací test obsahuje 27 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 27

1. Trestný čin je:

2 / 27

2. Konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu, je:

3 / 27

3. Druhy trestných činov z hľadiska závažnosti sú:

4 / 27

4. Rozdelenie trestných činov z hľadiska zavinenia podľa Trestného zákona:

5 / 27

5. Prečin je:

6 / 27

6. Zločin je:

7 / 27

7. Obzvlášť závažný zločin je:

8 / 27

8. Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ:

9 / 27

9. Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ:

10 / 27

10. Nepríčetný je ten, kto:

11 / 27

11. Z hľadiska veku nie je trestne zodpovedný ten, kto:

12 / 27

12. Účastníkom na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse sú:

13 / 27

13. Trestný čin je spáchaný so zbraňou, ak:

14 / 27

14. Zbraňou sa podľa Trestného zákona rozumie:

15 / 27

15. Trestný čin je spáchaný vlámaním, ak páchateľ:

16 / 27

16. Trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ:

17 / 27

17. Ublížením na zdraví sa na účely Trestného zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré.

18 / 27

18. Páchateľom trestného činu môže byť:

19 / 27

19. Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov:

20 / 27

20. Medzi okolnosti vylučujúce protiprávnosť patrí:

21 / 27

21. Krajná núdza je:

22 / 27

22. Nutná obrana je:

23 / 27

23. Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej:

24 / 27

24. K zahladeniu dochádza ich vykonaním len pri trestoch:

25 / 27

25. Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej:

26 / 27

26. Osobnú prehliadku môže podľa Trestného poriadku vykonať:

27 / 27

27. Konfrontácia je:

Vaše skóre je