4774
kurz sbs

Základy trestného práva, S, P, CIT

Tento precvičovací test obsahuje 30 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 30

1. Dôkazy pre účely trestného konania môžu obstarávať

2 / 30

2. O zahladení odsúdenia rozhoduje

3 / 30

3. Svedkom v trestnom konaní môže byť

4 / 30

4. Obhliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať

5 / 30

5. O vine obžalovaného a treste za spáchaný trestný čin rozhodujú

6 / 30

6. Ten, kto obmedzil osobnú slobodu osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom,

7 / 30

7. Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť

8 / 30

8. Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže zadržať

9 / 30

9. Ktokoľvek môže obmedziť osobnú slobodu osobe

10 / 30

10. Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia)

11 / 30

11. Obmedziť osobnú slobodu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pristihnutého pri páchaní trestného činu

12 / 30

12. Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za

13 / 30

13. Povinnosť vydať vec dôležitú pre trestné konanie má

14 / 30

14. Osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať

15 / 30

15. Policajt môže vstupovať do obydlia, iných priestorov a na pozemok

16 / 30

16. Trestnú zodpovednosť za spáchanie trestného činu na území Slovenskej republiky má

17 / 30

17. Trestného činu ublíženia na zdraví sa môže osoba dopustiť

18 / 30

18. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorej bol uložený v konaní o priestupku zákaz činnosti, a aj napriek zákazu túto činnosť vykonáva

19 / 30

19. Trestného činu obmedzovania osobnej slobody sa môže dopustiť

20 / 30

20. Neoprávneného obmedzovania osobnej slobody sa dopustí ten,

21 / 30

21. Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, a čin spácha vlámaním

22 / 30

22. Trestného činu krádeže sa dopustí ten, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak škodu vyššiu ako

23 / 30

23. Nutná obrana nesmie byť voči útoku

24 / 30

24. Osoba môže konať v nutnej obrane, ak

25 / 30

25. V krajnej núdzi môže konať

26 / 30

26. V krajnej núdzi sa odvracia

27 / 30

27. Páchateľom trestného činu je

28 / 30

28. Trestne zodpovedná je

29 / 30

29. Druhy trestných činov sú

30 / 30

30. Trestný čin je

Vaše skóre je