6025
ústava SR kurzy SBS

Základy právneho poriadku Slovenskej republiky, Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd, S, P, CIT

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje náležitosti

2 / 25

2. Odborové organizácie vznikajú

3 / 25

3. Politické strany a politické hnutia sú

4 / 25

4. Medze základných práv a slobôd možno upraviť

5 / 25

5. Podľa Ústavy SR sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Základné práva a slobody sú

6 / 25

6. Každý má právo na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, ako aj právo podnikať,

7 / 25

7. Ústava SR zaručuje volebné právo

8 / 25

8. Petičné právo sa zaručuje. Petíciou

9 / 25

9. Právo slobodne sa združovať zaručené Ústavou SR znamená, že

10 / 25

10. Právo pokojne sa zhromažďovať sa Ústavou SR zaručuje. Zhromaždenie

11 / 25

11. Podľa Ústavy SR cenzúra

12 / 25

12. Ústava SR zaručuje

13 / 25

13. Občana SR

14 / 25

14. Podľa Ústavy SR právo vlastniť majetok má

15 / 25

15. Podľa Ústavy SR spôsobilosť na práva má

16 / 25

16. Na slobodný vstup na územie SR má právo

17 / 25

17. Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území SR

18 / 25

18. Obydlie je nedotknuteľné, nie je dovolené doň vstúpiť

19 / 25

19. Nedotknuteľnosť osoby  a jej  súkromia  je  zaručená.  Obmedzená  môže  byť  len

20 / 25

20. Štátnymi symbolmi sú

21 / 25

21. Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto nesmie byť

22 / 25

22. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť,

23 / 25

23. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy a

24 / 25

24. V SR štátna moc vychádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich

25 / 25

25. Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý

Vaše skóre je