4441
kurz sbs S

Zákon o vojenskej polícii S, P, CIT

Tento precvičovací test obsahuje 13 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 13

1. Vysvetlenie od osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania vojenský policajt

2 / 13

2. Na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s políciami iných štátov

3 / 13

3. Prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby na požiadanie Vojenskej polície

4 / 13

4. Vojenská polícia pri plnení úloh ustanovených zákonom o Vojenskej polícii

5 / 13

5. Prezerať vozidlá bezpečnostnej služby vojenský policajt

6 / 13

6. Odobrať zbraň osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany vojenský policajt

7 / 13

7. Zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby vojenský policajt

8 / 13

8. Ak vojenský policajt oprávnene vyžaduje preukázanie totožnosti a vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, vojenský policajt

9 / 13

9. Ak osoba poverená výkonom pátrania požiada vojenského policajta o poskytnutie pomoci, vojenský policajt

10 / 13

10. Príslušnosť k Vojenskej polícii vojenský policajt nepreukazuje

11 / 13

11. Vojenská polícia premávku motorových vozidiel súkromných bezpečnostných služieb na pozemných komunikáciách

12 / 13

12. Pôsobnosť Vojenskej polície sa na osoby poverené výkonom fyzickej ochrany

13 / 13

13. Vojenská polícia je

Vaše skóre je